Навигација

13Е033РК - Радио комуникације

Спецификација предмета
Назив Радио комуникације
Акроним 13E033RK
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ 6.0 Статус предмета обавезан
Условљност другим предметима Телекомуникације I, Телекомуникације II
Циљеви изучавања предмета Упознавање са основним појмовима. Карактеристике и моделовање пропагационог медијума. Организација радио-комуникационих система. Основе пројектовања савремених радио-комуникационих система.
Исходи учења (стечена знања) Студент треба да савлада основне појмове и основне феномене везане за простирање радио-таласа. Додатно, на крају курса студент треба да има способност да самостално изврши основну анализу једног радио-комуникационог система са становишта технологије и организације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Карактеризација радио-комуникација. Радио-канал. Слабљење, фединг, интерференција. Основни механизми простирања. Пропагациони модели. Базе података. Детерминистички и статистички приступ. Интерференција и интермодулација. Diversity. Макроскопски и микроскопски diversity. Технике комбиновања. Ћелијско организовање радио-система. Основни принцип ћелијског организовања. Анализа саобраћаја.
Садржај практичне наставе Laboratorija: Рад на спектралном анализатору. Рад на софтверском пакету за пројектовање радио-система. Прорачун радио-покривања и одређивање сервисне зоне. Симулатор интермодулационих сметњи. Мерење нивоа електричног поља реалног предајника.
Литература
  1. ITU-R recommendations
  2. W.C.Y.Lee, Mobile Communications Design Fundamentals, Wiley, 2nd ed., 1993.
  3. D.Parsons, The Mobile Radio Channel, 2nd ed., Wiley, 2000.
  4. T. Rappaport,Wireless Communications: Principles and Practice, 2nd ed., Prentice Hall, 2001.
  5. Публиковани радови, пројекти, додатни изводи из више књига, копије радних материјала.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти
Колоквијуми 50
Семинари 0