Навигација

13Д081ММФ - Математичко моделовање физичко-техничких процеса

Спецификација предмета
Назив Математичко моделовање физичко-техничких процеса
Акроним 13D081MMF
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ 9.0 Статус предмета изборни
   Условљност другим предметима Математика 1, Математика 2
   Циљеви изучавања предмета Оспособљавање кандидата за самостално постављање и решавање проблема из области моделовања процеса у науци и техници.
   Исходи учења (стечена знања) Знање и способност кандидата за самостално постављање и решавање проблема из области моделовања процеса у науци и техници.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе Увод у математичко моделовање. Основни појмови. Примери из науке и технике. Квалитативна анализа диференцијалних једначина и парцијалних једначина. Варијациони рачун. Основи приближних метода решавања проблема. Метод коначних разлика. Метод коначних елемената. Напомена: у зависности од изборног подручја студија кандидата садржај предмета битно се прилагођава његовим реалним потребама.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. P.B.Kahn: "Math. Methods for Scientists and Engineers", 1990.
   2. K.F.Riley, M.P.Hobson, S.J.Bence: "Math. Methods for Physics and Engineering", 2004
   3. С. Фемпл: "Елементи варијационог рачуна", Грађевинска књига, Београд, 1965.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
   6
   Методе извођења наставе Традиционална предавања на табли. Могућна је и менторска настава. У том случају, за сваког кандидата биће направљен посебан програм, зависно од предзнања и области из које ради докторат.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
   Активности у току предавања 10 Писмени испит 20
   Практична настава 0 Усмени испит 30
   Пројекти
   Колоквијуми 0
   Семинари 40