Навигација

13Д081ЛА - Линеарна алгебра

Спецификација предмета
Назив Линеарна алгебра
Акроним 13D081LA
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија докторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ 9.0 Статус предмета изборни
   Условљност другим предметима Математичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
   Циљеви изучавања предмета Упознавање студената са теоријским концептима линеарне алгебре и њеним применама у електротехници и рачунарству.
   Исходи учења (стечена знања) Студенти ће стећи теоријско знање из одабраних поглавља линеарне алгебре и биће оспособљени да користе идеје и методе линеарне алгебре у научним истраживањима и применама у електротехници и рачунарству..
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе Векторски простори, база, изоморфизам, потпростори. Линеарни оператори, језгро, дефект и ранг. Сопствене вредности и вектори. Инваријантни потпростори.Унитарни простори, ортонормирани системи вектора. Линеарни оператори на унитарним просторима, адјунговани, нормални, разлагање оператора. Функционеле на векторским просторима, линеарна, билинеарна и квадратна функционела. Жорданова канонска матрица.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Ј. Кечкић: Алгебра 1, елементи линеарне алгебре и теорије полинома, Привредни преглед, Београд 1973.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
   6
   Методе извођења наставе Предавања.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
   Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
   Практична настава 0 Усмени испит 0
   Пројекти
   Колоквијуми 0
   Семинари 30