Навигација

13Д061ТНР - Теорија нуклеарних реактора

Спецификација предмета
Назив Теорија нуклеарних реактора
Акроним 13D061TNR
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студија докторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ 9.0 Статус предмета изборни
    Условљност другим предметима нема
    Циљеви изучавања предмета Овладавање знањима из физике и технике фисионих нуклеарних реактора.
    Исходи учења (стечена знања) Познавање физике и технике нуклеарних реактора на високом математичком нивоу и сложеним математичким моделима
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе Нуклеарне интеракције. Фисија. Ефикасни пресеци и ENDF/B база података. Транспортна теорија неутрона. Вишегрупне методе. ПН, СН и дифузиона апроксимација Болцманове једначине. Интегрална једначина. Монте Карло метод. Неутронска ланчана реакција. Критичност реактора. Статика реактора. Дизајн реактора. Кинетика и динамика реактора. Ефекти затровања и изгарања горива. Одвођење топлоте из реактора.
    Садржај практичне наставе Нема
    Литература
    1. 1. Nuclear Reactor Theory by George I. Bell, Krieger Publishing Company; New Ed edition (June 1979)
    2. 2. Kazys Almenas and Richard Lee, Nuclear Engineering: an introduction, 566 pages, Springer-Verlag, ISBN 0-387-53960-3, 1992. Includes 1 computer disk of simple codes. McMaster Thode Library call number TK 9145.A44
    3. 3. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
    6
    Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежебе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
    Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
    Практична настава 0 Усмени испит 0
    Пројекти
    Колоквијуми 0
    Семинари 30