Navigacija

13D061IZNE - Izvori i zaštita od niskofrekventnih elektromagnetnih polja

Specifikacija predmeta
Naziv Izvori i zaštita od niskofrekventnih elektromagnetnih polja
Akronim 13D061IZNE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
    Nastavnik/saradnik (DON)
      Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
      Uslovljnost drugim predmetima Nema
      Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa izvorima niskofrekventnog zračenja. Ovladavanje znanjima merenja i zaštite od niskofrekventnih zračenja.
      Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje izvorima niskofrekventnog zračenja. Poznavanje metoda merenjaa i zaštite od niskofrekventnih zračenja.
      Sadržaj predmeta
      Sadržaj teorijske nastave 1. Granice izloženosti zračenju 2. Profesionalne granice izloženosti zračenju 3. Opšte granice izloženosti zračenju 4. Merenja 5. Obrazloženje za granice izloženosti 6. Kriterijum za granice izloženosti 7. Obrazloženje za ograničenja električnog polja 8. Obrazloženje za ograničenja na magnetno polje 9. Kardiološki pejsmejkeri 10. Zaštitne mere
      Sadržaj praktične nastave Praktična nastava, studijski rad
      Literatura
      1. INTERIM GUIDELINES ON LIMITS OF EXPOSURE TO 50/60 Hz ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1989) RADIATION HEALTH SERIES No. 30.
      Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
      Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
      6
      Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, studijski istraživački rad
      Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
      Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
      Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
      Praktična nastava Usmeni ispit 20
      Projekti
      Kolokvijumi 30
      Seminari