Navigacija

13D061BMNM - Biofizičke metode u nanomedicini

Specifikacija predmeta
Naziv Biofizičke metode u nanomedicini
Akronim 13D061BMNM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama nanomedicine, markerima, dijagnostičkim instrumentima i postupcima u nanomedicini.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da:  Koriste kompatibilne metode u analizi i karakterizaciji biomaterijala i tkiva.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Biomaterijali: sinteze biomaterijala, osnovna svojstva biomaterijala, biokompatibilnost biomaterijala, nanostrukturni biomaterijali, interakcija biomaterijali-organizam. Osnove nanomedicine: koncept nanomedicine, regenerativna nanomedicina, nanomedicinski tretman bolesti, markeri u nanomedicini, dijagnostički instrumenti i postupci u nanomedicini.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. P. Davidovits, Physics in Biology and Medicine, 3rd ed., Academic Press, 2008.
   2. Pregledni radovi u časopisima
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski, ceminari/demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama. Ukupno 90 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 4 časa nedeljno tokom semestra i približno 40 časova pripreme u ispitnom roku.studentski seminari sa prezentacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40