Навигација

13Д051МКР - Моторна контрола и рехабилитација

Спецификација предмета
Назив Моторна контрола и рехабилитација
Акроним 13D051MKR
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студија докторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ 9.0 Статус предмета изборни
   Условљност другим предметима нема
   Циљеви изучавања предмета Системско схватање организације покрета на основу детаљних сазнања о физиологији покрета. Евалуација покрета применом тестова и скала. Анализа здравих и патолошких покрета.
   Исходи учења (стечена знања) Развој нових метода у рехабилитацији и неурорехабилитацији у мултидисциплинарном тиму медицинских и техничких стручњака.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе Неурофизиолошке основе покрета. Организација покрета (рефлексни, ритмички, вољни, хијерархија, карактеристике једнозглобних покрета). Врсте моторних дефицита (спастицитет, тремор, ригидитет, атаксија, акинезија, асинергија, хипотонија, асиметрија) код различитих оболења (CVA, PD, SCI, MS). Методе за евалуацију моторних дефицита (клинички и неуролошки тестови, тестови моторних перформанси, скале).
   Садржај практичне наставе Научни рад у области неурорехабилитације, Функционалне електричне стимулације (ФЕС) и примени ортоза и протеза за ресторацију вољних покрета и хода.
   Литература
   1. Mark L Latash, Neuropysiological basis of movement, 1998, Human Kinetics
   2. John C Rotwell, Control of human movement, 1987, Aspen Publ
   3. Popović DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, 2000, Springer,, London, U,.K.
   4. Janet Carr and Roberta Shepherd, Neurological Rehabilitation (Optimizing motor performance), 2000, Butterworth Heinemann
   5. Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
   6
   Методе извођења наставе предавања, експерименти у Лабораторији и на Клиници, израда пројекта
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
   Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
   Практична настава 0 Усмени испит 0
   Пројекти
   Колоквијуми 20
   Семинари 30