Navigacija

as. ms Kristina Josifović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za telekomunikacije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 109

011-3218-306
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Telekomunikacije
Datum izbora 1. novembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Bilateration-based Localization for UWB-based Wireless Sensor Networks

K. M. Josifović, V. Lj. Vujičić, S. D. Misailović, G. B. Marković, Bilateration-based Localization for UWB-based Wireless Sensor Networks, (in Serbian) Proceedings of 28th Telecommunication forum - TELFOR 2020, pp. 69 - 72, IEEE, 24-25 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2020

Autori Kristina Josifović, Vuk Vujičić, Srđan Misailović i Goran Marković
Godina 2020
Izdavač IEEE
ISSN/ISBN 978-0-7381-4242-5
Strana od 69
Strana do 72

Simulating Massive IoT Environmental Monitoring Scenario using OMNeT++

K. Josifović, S. Boljević, V. Ninković, N. Turčinović, Simulating Massive IoT Environmental Monitoring Scenario using OMNeT++, 27th Telecommunications Forum - TELFOR 2019, IEEE, 26-27 November, Belgrade, Serbia, Nov, 2019

Autori Kristina Josifović, Stefan Boljević, Vukan Ninković i Natan Turčinović
Godina 2019
Izdavač IEEE
ISSN/ISBN 978-1-7281-4790-1
DOI 10.1109/TELFOR48224.2019.8971313

Radovi sa domaćih konferencija

Unapređenje postupaka za lokalizaciju u WSN sa kombinovanjem DV-Hop i Centroid rešenja

G. Crnobrnja, K. Josifović, G. B. Marković, Unapređenje postupaka za lokalizaciju u WSN sa kombinovanjem DV-Hop i Centroid rešenja, Zbornik radova 63. konferencije ETRAN 2019, pp. 1030 - 1035, Društvo za ETRAN, 3-6 jun, Srebrno jezero Srbija, Jun, 2019

Autori Gorana Crnobrnja, Kristina Josifović i Goran Marković
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-7466-785-9
Strana od 1030
Strana do 1035

Uporedna analiza klasa range-free postupaka za lokalizaciju u bežičnim senzorskim mrežama

K. Josifović, M. Matić, G. Crnobrnja, D. Lemaić, G. B. Marković, Uporedna analiza klasa range-free postupaka za lokalizaciju u bežičnim senzorskim mrežama, Zbornik radova 63. konferencije ETRAN 2019, pp. 1025 - 1029, Društvo za ETRAN, 3-6 jun, Srebrno jezero Srbija, Jun, 2019

Autori Kristina Josifović, Marko Matić, Gorana Crnobrnja, Dragana Lemaić i Goran Marković
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-7466-785-9
Strana od 1025
Strana do 1029

Projekti

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd
Početak realizacije 30.01.2019.

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEGROUP" doo
Početak realizacije 03.05.2019.

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Izbor optimalnog modela prodaje frekvencijskih opsega za postojece i novu 5G tehnologiju

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Početak realizacije 31.05.2019.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Izrada Vazduhoplovne studije za dalekovod DV 110 kV br 1144B TE Kostolac - TS Smederevo 3, uvodjenje u u TS Pozarevac 2

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer KODAR ENERGOMONTAZA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 25.01.2021.

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Studija revalorizacije optičke infrastrukture i predlog novog TK prenosnog sistema CGES-a

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer TELEGROUP DOO Podgorica
Početak realizacije 24.09.2020.

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Razvoj network and service reporting system softverske platforme

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Početak realizacije 15.12.2020.

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Tip projekta Projekti-Zeleni fond
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Nešković
Finansijer MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Početak realizacije 19.11.2018.