Navigation

prof. dr Mirjana Simić Pejović

Vanredni profesor
Katedra za telekomunikacije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 108

011/3218-400
Professional title doktor elektrotehničkih nauka
Scientific area Telekomunikacije
Date of selection November 25, 2016

Subjects

Bibliography

Journal papers

  Experiences with remote laboratory

  DOI 10.1177/0020720917750960
  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
  Godina 2018
  Autori Milan Bjelica and Mirjana Simić Pejović
  Volumen 55
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 87

  Optimal Source Localization Problem based on TOA Measurements

  DOI 10.2298/SJEE1701161R
  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2017
  Autori Maja Rosić, Mirjana Simić Pejović, Predrag Pejović, and Milan Bjelica
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 161
  Strana do 176

  Communications protocol for power management in smart homes

  DOI 10.3906/elk-1511-146
  Časopis TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES
  Godina 2017
  Autori Milan Bjelica and Mirjana Simić Pejović
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 1554
  Strana do 1562

  The analysis of Closed-Form Solution for Energy Detector Dynamic Threshold Adaptation in Cognitive Radio

  DOI 10.1316/re.2017.1104
  Časopis RADIOENGINEERING
  Godina 2017
  Autori Rade Božović, Mirjana Simić Pejović, Predrag Pejović, and Miroslav Dukić
  Volumen 26
  Broj 4
  Strana od 1104
  Strana do 1109

  Improving precision of mobile positioning in highway environments

  Časopis ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS
  Godina 2015
  Autori Predrag Pejović and Mirjana Simić Pejović
  Volumen 70
  Broj 11
  Strana od 491
  Strana do 500

  Multidimensional optimization of signal space distance parameters in WLAN positioning

  Časopis THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
  Godina 2014
  Autori Milenko Brković and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 1
  Strana do 6

  Pregled sigurnosnih standarda izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju

  Časopis Glasnik Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine
  Godina 2014
  Autori Darko Šuka, Mirjana Simić Pejović, and Petar Međedović
  Broj 1-2
  Strana od 8
  Strana do 14

  Deterministički pristup određivanju lokacije mobilnog korisnika u radio sistemima

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2014
  Autori Mirjana Simić Pejović and Predrag Pejović
  Volumen 63
  Broj 5
  Strana od 810
  Strana do 817

  Deterministic Approach for Mobile User Positioning in Radio Systems

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2014
  Autori Mirjana Simić Pejović and Predrag Pejović
  Strana od 79
  Strana do 86

  Adaptive Algorithm for Mobile User Positioning Based on Environment Estimation

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2014
  Autori Darko Grujović and Mirjana Simić Pejović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 465
  Strana do 476

  Lociranje korisnika u ćelijskim radio mrežama

  Časopis TELEKOMUNIKACIJE
  Godina 2010
  Autori Mirjana Simić Pejović
  Broj 5
  Strana od 53
  Strana do 63

  A Comparison of Three Methods to Determine Mobile Station Location in Cellular Communication Systems

  DOI 10.1002/ett.1333
  Časopis EUROPEAN TRANSACTIONS ON TELECOMMUNICATIONS
  Godina 2009
  Autori Mirjana Simić Pejović and Predrag Pejović
  Volumen 20
  Broj 8
  Strana od 711
  Strana do 721

  A Probabilistic Approach to Determine Mobile Station Location with Application in Cellular Networks

  DOI 10.1007/s12243-009-0113-2
  Časopis ANNALES DES TELECOMMUNICATIONS-ANNALS OF TELECOMMUNICATIONS
  Godina 2009
  Autori Mirjana Simić Pejović and Predrag Pejović
  Volumen 64
  Broj 9
  Strana od 639
  Strana do 649

  An Algorithm for Determining Mobile Station Location Based on Space Segmentation

  DOI 10.1109/LCOMM.2008.080456
  Časopis IEEE COMMUNICATIONS LETTERS
  Godina 2008
  Autori Mirjana Simić Pejović and Predrag Pejović
  Volumen 12
  Broj 7
  Strana od 499
  Strana do 501

Other papers

  Unobtrusive Human Activity Recognition

  Godina 2018
  Autori Milan Bjelica, Nadica Miljković, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 101

  WLAN-BASED INTRUSION DETECTION

  Godina 2018
  Autori Milan Bjelica, Nadica Miljković, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 362
  Strana do 366

  Eliminacija NLOS grešaka pozicioniranja u ćelijskim radio mrežama primjenom ml estimatora sa ugrađenim Levenberg-Marquardt algoritmom optimizacije

  Godina 2017
  Autori Stevo Lukić and Mirjana Simić Pejović

  Hybrid genetic optimization algorithm for target localization using TDOA measurements

  Godina 2017
  Autori Maja Rosić, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović

  Performance evaluation of nonlinear optimization methods for TOA localization techniques

  Godina 2016
  Autori Maja Rosić, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović

  Optimal source localization problem based on TOA measurements

  Godina 2016
  Autori Maja Rosić, Mirjana Simić Pejović, Predrag Pejović, and Milan Bjelica
  Strana od TEI2.2.1
  Strana do TEI2.2.6

  Accelerating cyclostationary analysis by DFSM algorithm on a GPU

  Godina 2016
  Autori Nadica Kozić, Mirjana Simić Pejović, Ivan Pokrajac, and Predrag Okiljević

  Detekcija ekstremnih korisnika u telekomunikacionim mrežama pomoću analize socijalnih mreža

  Godina 2016
  Autori Stefan Kostić, Jelena Sretenović, Mirjana Simić Pejović, and Miroljub Kostić

  Mjerne procedure i zakonske regulative za procjenu izlaganja nejonizujućem elektromagnetskom zračenju - Procjena za GSM/UMTS bazne stanice

  Godina 2016
  Autori Darko Šuka, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović
  Strana od 256
  Strana do 261

  TDOA approach for target localization based on improved genetic algorithm

  Godina 2016
  Autori Maja Rosić, Mirjana Simić Pejović, and Petar Lukić

  Optimal source localization in a real radio channel

  Godina 2015
  Autori Maja Rosić, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović
  Strana od 212
  Strana do 215

  Eksperimentalna analiza pozicioniranja primenom centroid metode sa težinskim koeficijentima

  Godina 2015
  Autori Jelena Sretenović, Stefan Kostić, and Mirjana Simić Pejović

  Procjena vrijednosti parametra SAR od DECT i WiFi tehnologije u indoor okruženju

  Godina 2015
  Autori Darko Šuka, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović
  Strana od 361
  Strana do 366

  Site-specific Radio Propagation Prediction Software: Wireless InSite Prediction Models Overview

  Godina 2015
  Autori Darko Šuka, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović
  Strana od 371
  Strana do 376

  Eksperimentalna analiza blizinskih i lateracionih metoda pozicioniranja korisnika u urbanom okruženju

  Godina 2015
  Autori Mirjana Simić Pejović, Predrag Pejović, Darko Šuka, Milan Bjelica, and Milica Mihailović
  Strana od 377
  Strana do 382

  Aspects of remote monitoring and recording system of non-ionizing electromagnetic radiation

  Godina 2015
  Autori Darko Šuka, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović
  Strana od 607
  Strana do 611

  Experimental analysis of Weight-Compensated Weighted Centroid Localization algorithm based on RSSI

  Godina 2015
  Autori Jelena Sretenović, Stefan Kostić, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 373
  Strana do 376

  A system for measuring mains voltage parameters and logging the data

  Godina 2015
  Autori Predrag Pejović and Mirjana Simić Pejović

  Procjena vrijednosti parametra SAR u blizini GSM/UMTS baznih stanica

  Godina 2014
  Autori Darko Šuka, Petar Međedović, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 668
  Strana do 673

  Indoor positioning based on experimental space segmentation method

  Godina 2014
  Autori Mirjana Simić Pejović and Nikola Stojković
  Strana od 248
  Strana do 251

  Procena performansi detektora signala zasnovanog na sopstvenim vrednostima kovarijacione matrice

  Godina 2014
  Autori Srđan Brkić, Dajana Lazarević, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 361
  Strana do 365

  Instruments for Power Electronics Based on Free Software Tools

  Godina 2013
  Autori Predrag Pejović and Mirjana Simić Pejović

  Nonparametric methods of spectrum sensing

  Godina 2013
  Autori Tamara Muškatirović-Zekić and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 244
  Strana do 247

  Impact of the user orientation on WLAN positioning based upon the access point with the strongest signal

  Godina 2013
  Autori Bojan Ignjatović, Bojan Anđelinić, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 233
  Strana do 236

  Realizacija video-striminga u kognitivnom radiju

  Godina 2013
  Autori Milan Bjelica and Mirjana Simić Pejović

  Mjerenje elektromagnetskog zračenja: Analizator spektra vs. dozimetar

  Godina 2013
  Autori Darko Šuka, Petar Međedović, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 418
  Strana do 423

  Pozicioniranje u WLAN mrežama po osnovu pristupne tačke sa najjačim signalom

  Godina 2012
  Autori Mirjana Simić Pejović, Nikola Stojković, Milenko Brković, Predrag Pejović, and Milan Bjelica
  Strana od 228
  Strana do 233

  Planiranje pokrivanja bežične lokalne mreže unutar objekta

  Godina 2012
  Autori Predrag Pejović, Milan Bjelica, and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 326
  Strana do 331

  Procena servisne zone bazne stanice metodama kombinatorne geometrije

  DOI 10.1109/TELFOR.2011.6143597
  Godina 2011
  Autori Milan Bjelica, Mirjana Simić Pejović, and Predrag Pejović
  Strana od 505
  Strana do 508

  Pregled RF sigurnosnih standarda izlaganja

  Godina 2011
  Autori Darko Šuka and Mirjana Simić Pejović
  Strana od 149
  Strana do 153

  Određivanje lokacije korisnika u radio mrežama postupkom segmentacije prostora

  Godina 2011
  Autori Mirjana Simić Pejović
  Strana od 453
  Strana do 460

  Odredjivanje lokacije korisnika u radio mrežama postupkom segmentacije prostora

  Godina 2010
  Autori Mirjana Simić Pejović

  Odredjivanje lokacije korisnika u ćelijskim radio-mrežama

  Godina 2006
  Autori Mirjana Simić Pejović

  Enhanced Cell-ID+TA GSM Positioning Technique

  Godina 2005
  Autori Miloš Borenović, Mirjana Simić Pejović, Aleksandar Nešković, and Miloš Petrović
  Strana od 1176
  Strana do 1179

  Sistem za automatsko merenje intenziteta električnog polja realizovan korišćenjem sprektralnog analizatora PROTEK 3201

  Pozicioniranje u ćelijskom sistemu

  Godina 2004
  Autori Mirjana Simić Pejović, Aleksandar Nešković, Đorđe Paunović, Radovan Jovanović, and Miloš Borenović

  Sistem za automatsko merenje nivoa elektromagnetne emisije u lokalnoj zoni radio predajnika

  Sistem za automatsko merenje nivoa signala u GSM 900/1800 kanalu sa GPS lokalizacijom

  Godina 2002
  Autori Dušan Radović and Mirjana Simić Pejović

  Merenje raspoloživosti i kvaliteta servisa u GSM sistemu

  Automatski sistem za merenje nivoa GSM signala sa GPS lokalizacijom

  Godina 2001
  Autori Rastko Živanović, Mirjana Simić Pejović, Aleksandar Nešković, and Đorđe Paunović

  Sistem za automatsko merenje nivoa električnog polja sa GPS lokalizacijom

  Godina 2000
  Autori Mirjana Simić Pejović, Rastko Živanović, Aleksandar Nešković, and Đorđe Paunović

Books and bibiliographies

  Principi pozicioniranja u ćelijskim radio sistemima

  Izdavač Elektrotehnički fakultet
  ISBN 978-86-7225-061-9
  Godina 2016
  Autori Mirjana Simić Pejović
  Tip knjige udžbenik

  Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability

  Izdavač Intech
  ISBN 978-953-307-246-3
  Godina 2011
  Autori Mirjana Simić Pejović and Predrag Pejović
  Tip knjige ostalo