Home page arrow About faculty arrow Electorate

Electorate

Izborno veće fakulteta čine nastavnici i asistenti, koji su u radnom odnosu sa najmanje 70 % radnog vremena na Fakultetu. Prilikom izbora nastavnika pravo glasa imaju samo nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Izborno veće:

  • donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika;
  • utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika;
  • vrši izbor u zvanje saradnika;
  • određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika.

Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji.

Kalendar održavanja sednica veća

Sednice Izbornog i Nastavno-naučnog veća će se održavati jedanput mesečno utorkom (izuzetno držaće se vanredne sednice koje će naknadno biti zakazane) po sledećem rasporedu:

novembar 2016 Sednica se održava u utorak 15. novembra
decembar 2016 Sednica se održava u utorak 13. decembra
januar 2017 Sednica se održava u utorak 17. januara
februar 2017 Sednica se održava u utorak 14. februara
mart 2017 Sednica se održava u utorak 14. marta
april 2017 Sednica se održava u četvrtak 11. aprila
maj 2017 Sednica se održava u utorak 16. maja
jun 2017 Sednica se održava u utorak 13. juna
jul 2017 Sednica se održava u utorak 4. jula
septembar 2017 Sednica se održava u utorak 12. septembra