Početna arrow Studiranje arrow Doktorske akademske studije arrow Akreditacija 2007

Related Items

Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika

Rukovodilac modula: prof. dr Predrag Marinković

Studenti ovog modula moraju ostvariti najmanje 90 ESPB bodova kod nastavnika stalno zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pri tom ne smeju polagati više od tri predmeta kod honorarno angažovanih nastavnika (spoljnih saradnika)

Šifra Naziv predmeta Angažovani nastavnici
DS1OPN Odabrana poglavlja iz nuklearne fizike dr Koviljka Stanković, docent
dr Olivera Ciraj, vanr.prof.
DS1DZZ Dozimetrija, zaštita od zračenja i nuklearni otpad dr Koviljka Stanković, docent
dr Olivera Ciraj, vanr.prof.
DS1TNR Teorija nuklearnih reaktora dr Predrag Marinković, red.prof.
DS1NMZ Numeričke metode za analizu nuklearnih reaktora dr Predrag Marinković, red.prof.
dr Bratislav Iričanin, docent
DS1KFF Kompleksni fenomeni u fizici plazme dr Jovan Cvetić, red.prof.
DS1OIE Obnovljivi izvori energije i okolina dr Peđa Mihailović, vanr.prof.
DS2MMN Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici dr Miloš Vujisić, docent
DS2BSP Biomedicinski senzori i pretvarači dr Miodrag Zlatanović, red.prof.
DS2BMN Biofizičke metode u nanomedicini dr Dejan Raković, red.prof.
dr Zoran Marković, naučni savetnik, Institut „Vinča“
DS2OTB Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija dr Dejan Raković, red.prof.
dr Branislav Jelenković, naučni savetnik Institut za fiziku
DS2FTK Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala dr Dejan Raković, red.prof.
DS2MJN Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Predrag Marinković, red.prof.
dr Koviljka Stanković, docent
DS2NSR Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih procesa 1 dr Predrag Marinković, red.prof.
dr Miloš Vujisić, docent
DS2RIE Radijaciona i elektromagnetna kompatibilnost elektrotehničkih komponenti i uređaja dr Miloš Vujisić, docent
DS1NMT Nuklearne metode u tehnološkim procesima 2 dr Koviljka Stanković, docent
DS1KIB Kvantna informatika biomolekula 2 dr Dejan Raković, red.prof.
dr Miroljub Dugić, red.prof. PMF- Kragujevac
Svi predmeti imaju po 6 časova predavanja i svaki predmet nosi 9 ESPB

1) Do školske 2011/12. godine ovaj predmet je nosio naziv "Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih reaktora"

2) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2012/13. godine.