Početna arrow Studiranje arrow Doktorske akademske studije arrow Akreditacija 2007

Related Items

Nanoelektronika i fotonika

Rukovodilac modula: prof. dr Petar Matavulj

Studenti ovog modula moraju ostvariti najmanje 90 ESPB bodova kod nastavnika stalno zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pri tom ne smeju polagati više od tri predmeta kod honorarno angažovanih nastavnika (spoljnih saradnika).

Šifra Naziv predmeta Angažovani nastavnici
DS1PIK Projektovanje integrisanih kola dr Slobodan Petričević, vanr.prof.
DS1MN Modelovanje nanostruktura dr Milan Tadić, red.prof.
dr Vladimir Arsoski, docent
DS1TPN Transportni procesi u nanoelektronici i fotonici dr Jovan Radunović, red.prof.
DS1OOP Optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura dr Vitomir Milanović, prof. emeritus
dr Jelena Radovanović, vanr.prof.
DS1FK Fotonske komunikacije dr Dejan Gvozdić, red.prof.
DS1MFK Moderne fotonske komponente i sistemi dr Petar Matavulj, red.prof.
dr Jovana Gojanović, docent
DS2FKO Fotonski kristali i optički metamaterijali dr Zoran Jakšić, naučni savetnik IHTM
DS2SČM Spektroskopija čvrstih materijala dr Zoran Popović, naučni savetnik Instituta za fiziku
DS2KO Kvantna optika dr Milan Tadić, red.prof.
dr Vladimir Arsoski, docent
dr Branislav Jelenković, naučni savetnik Instituta za fiziku
DS2MPL Modelovanje poluprovodničkih lasera dr Dejan Gvozdić, red.prof.
DS2OMM Optoelektronske merne metode dr Jovan Radunović, red.prof.
dr Peđa Mihailović, vanr.prof.
dr Slobodan Petričević, vanr.prof.
DS2POT Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama dr Jovan Cvetić, red.prof
DS2MHM Modelovanje heterostrukturnih mikroelektronskih naprava dr Petar Lukić, docent, Mašinski fakultet
DS2OIN Optimizacija i inženjering nanostrukturnih parametara dr Jelena Radovanović, vanr.prof.
dr Vitomir Milanović, prof. emeritus
DS2EIO Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici dr Nebojša Romčević, naučni savetnik Instituta za fiziku
DS2SMU Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji dr Radoš Gajić, naučni savetnik Instituta za fiziku
DS2PPU Primena plazme u savremenim tehnologijama u elektornici i nauci o materijalima dr Zoran Petrović, dopisni član SANU, naučni savetnik Instituta za fiziku
DS2UND Uvod u nelinearnu dinamiku dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik Instituta „Vinča“
DS2FO Furijeova optika dr Jovan Elazar, vanr.prof. Univerzitet u Novom Pazaru
DS2NO Nelinearna optika dr Jovan Elazar, vanr.prof. Univerzitet u Novom Pazaru
Svi predmeti imaju po 6 časova predavanja i svaki predmet nosi 9 ESPB