Početna arrow News

Obaveštenje o upisu školske 2017/18. godine za studente doktorskih akademskih studija

Prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti na svim nivoima studija moraju upisati školsku godinu da bi ostali u statusu studenta.

Prilikom upisa školske godine studenti doktorskih akademskih studija upisuju i odgovarajaću studijsku godinu, odnosno semestar u tekućoj školskoj godini.

Studenti prve studijske godine upisuju drugu studijsku godinu studija ako imaju ostvarenih najmanje 37 ESPB u prvoj studijskoj godini.

Studenti druge studijske godine upisuju treću studijsku godinu ako  imaju ostvareno ukupno 120 ESPB.

Školarina za studijsku godinu iznosi 259.200 dinara, i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara. Prva rata mora biti uplaćena prilikom upisa.

Uslov za upis školske godine je da su studenti izmirili sve dospele finansijske obaveze prema Fakultetu.

Školarina se uplaćuje sa pozivom na broj koji je vezan za broj indeksa studenta, a koji studenti mogu videti na svojim servisima.

Ukoliko nemaju potreban uslov za upis naredne studijske godine, studenti moraju obnoviti upis tekuće studijske godine. Prilikom obnove upisa tekuće studijske godine u školskoj 2017/18. godini ne plaćaju se obnovljeni upisi predmeta.

Upis  će se obaviti  do 27. oktobra 2017. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Za upis je potrebno:                      

  • Indeks,

Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena.

  • Priznanica sa naznakom „za Univerzitet“,
    • na 100 dinara (za studente koji se finansiraju iz budžeta)
    • na 1.100 dinara (za samofinansirajuće studente)
      na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80 200.

 

Studenti koji upisuju prvi put drugu studijsku godinu moraju priložiti i popunjen   Plan studija u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Studenti prve i druge godine koji nemaju ostvarene ESPB bodove za Studijski istraživački rad u prvoj i drugoj godini, treba da podnesu   Plan studijsko-istraživačkog rada.

Studenti upisani u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2015/16. godini i školskoj 2016/17. godini, koji su ostvarili najmanje 48 ESPB u školskoj 2016/17. godini, stekli su pravo da se rangiraju za finasiranje iz budžeta u okviru budžetskih kvota.

Spisak studenata upisanih školske 2015/2016. godine koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2017/2018. godini.

Spisak studenata upisanih školske 2016/2017. godine koji se finansiraju iz budžeta u školskoj 2017/2018. godini.

 

Detaljnije na linku Upis/Doktorske studije