Home page arrow News

Obaveštenje o drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2017/18. godinu

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, preostalo je 37 slobodnih mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prijava kandidata je u sredu, 18. oktobra i u četvrtak, 19. oktobra 2017. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

Bliže uslove upisa na master studije možete pročitati u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2017/18. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.

Uz popunjen prijavni list podnose se sledeća dokumenta:

 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu potrebno je priložiti i overenu fotokopiju rešenja o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak studija – original na uvid
 • priznanica za prijavu na konkurs (uplaćuje se 4000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200)

U datim rokovima mogu se prijaviti za ponovni upis studenti master studija kojima je istekao zakonski rok za završetak studija i oni koji su izgubili status studenta. Ovi studenti uz molbu za ponovni upis plaćaju 7000 dinara za ponovni upis i priznavanje ispita. Za nepoložene predmete i master rad plaćaju školarinu po ceni od 2.450 dinara po bodu. Školarina će biti obračunata posle priznavanja i prijave predmeta i može se uplatiti u četiri rate. Prva rata se plaća do 31.oktobra 2017. godine.

Studenti koji se ponovo upisuju, potrebno je da donesu:

 • Molbu (formular iz Skriptarnice) sa ispunjenim podacima iz „starog“ indeksa, u kojoj će navesti „ponovni upis na master akademske studije“.
 • na poleđini molbe je potrebno navesti Plan studija. Položene predmete označiti sa „položen“.
 • overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overenu fotokopiju uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • „stari“ indeks sa master studija koji će biti zadržan u Studentskom odseku

Molimo kandidate da prate informacije koje se odnose na upis master akademskih studija na sajtu Fakulteta, u opciji Upis / Master studije