Početna arrow News

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2017/2018. godinu

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na doktorske akademske studije za školsku 2017/2018. godinu, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2017/2018. godinu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

Na studijski program doktorskih akademskih studija upisaće se do 80 studenata, od čega je 30 budžetskih i 50 samofinansirajućih.

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova i definisan je Pravilnikom o doktorskim studijama.

Plan studija:

Godina

Obaveze

ESPB

1.

3 predmeta sa izabranog modula

3x9=27

1.

2 predmeta sa bilo kog modula

2x9=18

1.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

15

2.

2 predmeta sa izabranog modula

2x9=18

2.

2 predmeta sa bilo kog modula

2x9=18

2.

1 opšteobrazovni predmet

6

2.

Naučno-stručni rad

3

2.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

15

3.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze

60

II Opšti uslovi konkursa

Na studijske programe doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • lica koja imaju završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske akademske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta, odnosno Univerziteta.
 • lica sa zvanjem magistra nauka koja su stečena prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona i nisu odbranila doktorsku disertaciju, mogu se upisati na studijski program doktorskih akademskih studija pod uslovima koje propisuje Nastavno naučno veće fakulteta i u skladu sa opštim aktom Univerziteta.
 • lica koja su prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju završila osnovne studije i to sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.
 • Na doktorske akademske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.

U studijskom programu doktorskih studija propisuju se odgovarajuće završene master akademske studije, odnosno integrisane studije kao uslov za upis na doktorske studije.

Na doktorske studije može se upisati lice koje na prethodnim nivoima studija ima položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijsko područje (modul) za koje se prijavljuje.

Pravo prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili master akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe master akademske studije do 30.09.2017. godine.

III Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih Pravilnikom o doktorskim studijama fakulteta (Pravilnik).

 

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

                                                   

Opšta prosečna ocena (OPO) =  

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani Pravilnikom.

 

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, koliko isti postoji, dužina studiranja, ostvareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani Pravilnikom.

Kandidati se mogu rangirati za upis ukoliko su prethodne osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, tj. osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju završili u periodu ne dužem od 102 meseca. U slučaju dužeg ukupnog perioda studiranja kandidat podnosi posebno obrazloženje uz adekvatnu dokumentaciju. Komisija za studije III stepena fakulteta (Komisija) procenjuje opravdanost razloga za produženje studija navedenih u obrazloženju, te se kandidat rangira za upis samo ukoliko Komisija prihvati navedene razloge kao opravdane.

Maksimalan broj bodova za naučne radove, objavljene tokom prethodne dve godine, koji se može ostvariti iznosi 10. Bodovi za naučne radove se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16 i 21/17) (Član 9 Pravilnika).

Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1 ukoliko su zaposleni u zvanju saradnika u nastavi ili je započet postupak izbora u zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. (Član 15. stav 4. tačka 1, Pravilnika. Uslovi definisani članom 15. stav 4. tačka 2, 3 i 4. se neće razmatrati i prihvatati.)

IV Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

V Upis stranih studenata

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja je u nadležnosti Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na doktorske akademske studije.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom.

 

VI  Upis državljana Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studiijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu da je postupak u toku. Proces priznavanja je u nadležnosti Univerzitetu u Beogradu i mora biti okončan pre upisa na doktorske akademske studije.

VII Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.
Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.000 evra.
Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

VIII Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija primaju se od 18. septembra do 29. septembra u periodu od 11 do 13 časova, šalter 5.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen prijavni list ili prijavni list (za kandidate koji imaju odbranjen magistarski rad) predaju sledeća dokumenta:

 • Fotokopije diploma, o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije), ili uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije) ili stečenom akademskom zvanju magistra nauka,
 • Fotokopije dodatka diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • Fotokopija dokaza o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci (predati odštampanu verziju)
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem (snimljene na CD).

IX Konkursni rokovi

Prijava na konkurs je u periodu od 18. septembra do 29. septembra od 11 do 13 časova.

Rang liste se formiraju pod nadzorom Komisije za studije trećeg stepena i ističu se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta u roku od sedam dana od dana zaključenja konkursa.

Pisani prigovor na rang liste podnosi se Komisiji za studije trećeg stepena u roku od 36 časova od isticanja rang lista. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa i odmah nakon toga obaveštava kandidata. Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta, u roku od 24 časa po donošenju rešenja Komisije po žalbi kandidata. Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i Komisiji.

Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.