Почетна arrow Вести

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2017/2018. годину

Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на докторске академске студије за школску 2017/2018. годину, Електротехнички факултет објављује:

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2017/2018. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 80 студената, од чега је 30 буџетских и 50 самофинансирајућих.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

План студија:

Година

Обавезе

ЕСПБ

1.

3 предмета са изабраног модула

3x9=27

1.

2 предметa са било ког модула

2x9=18

1.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе

15

2.

2 предмета са изабраног модула

2x9=18

2.

2 предметa са било ког модула

2x9=18

2.

1 општеобразовни предмет

6

2.

Научно-стручни рад

3

2.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе

15

3.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе

60

II Општи услови конкурса

На студијскe програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске академске студије, у складу са општим актима факултета, односно Универзитета.
 • лицa са звањем магистра наука која су стечена према прописима који су важили до ступања на снагу Закона и нису одбранила докторску дисертацију, могу се уписати на студијски програм докторских академских студија под условима које прописује Наставно научно веће факултета и у складу са општим актом Универзитета.
 • лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.
 • На докторске академске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

У студијском програму докторских студија прописују се одговарајуће завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије као услов за упис на докторске студије.

На докторске студије може се уписати лице које на претходним нивоима студија има положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијско подручје (модул) за које се пријављује.

Право пријаве на конкурс имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили мастер академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше мастер академске студије до 30.09.2017. године.

III Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних Правилником о докторским студијама факултета (Правилник).

 

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

                                                   

Општа просечна оцена (ОПО) =  

 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани Правилником.

 

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, колико исти постоји, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани Правилником.

Кандидати се могу рангирати за упис уколико су претходне основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, тј. основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању завршили у периоду не дужем од 102 месеца. У случају дужег укупног периода студирања кандидат подноси посебно образложење уз адекватну документацију. Комисија за студије III степена факултета (Комисија) процењује оправданост разлога за продужење студија наведених у образложењу, те се кандидат рангира за упис само уколико Комисија прихвати наведене разлоге као оправдане.

Максималан број бодова за научне радове, објављене током претходне две године, који се може остварити износи 10. Бодови за научне радове се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16 и 21/17) (Члан 9 Правилника).

Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1 уколико су запослени у звању сарадника у настави или је започет поступак избора у звање асистента на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. (Члан 15. став 4. тачка 1, Правилника. Услови дефинисани чланом 15. став 4. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.)

IV Упис студената

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

V Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања је у надлежности Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на докторске академске студије.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком.

 

VI  Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студиијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду да је поступак у току. Процес признавања је у надлежности Универзитету у Београду и мора бити окончан пре уписа на докторске академске студије.

VII Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 259.200 динара.
Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

VIII Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 18. септембра до 29. септембра у периоду од 11 до 13 часова, шалтер 5.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист или пријавни лист (за кандидате који имају одбрањен магистарски рад) предају следећа документа:

 • Фотокопије диплома, о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије), или уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука,
 • Фотокопије додатка дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија;
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Фотокопија доказа о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);
 • биографију кандидата
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију)
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD).

IX Конкурсни рокови

Пријава на конкурс је у периоду од 18. септембра до 29. септембра од 11 до 13 часова.

Ранг листе се формирају под надзором Комисије за студије трећег степена и истичу се на огласној табли и сајту Факултета у року од седам дана од дана закључења конкурса.

Писани приговор на ранг листе подноси се Комисији за студије трећег степена у року од 36 часова од истицања ранг листа. Комисија доноси одлуку о приговору у року од 24 часа и одмах након тога обавештава кандидата. Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета, у року од 24 часа по доношењу решења Комисије по жалби кандидата. Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и Комисији.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 4.000 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.