Home page arrow Home page

Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2017/18. godini

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2017/2018. godinu, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

KONKURS ZA UPIS
NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE  U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje 450 studenata (350 budžetskih i 100 samofinansirajućih) u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

 1. Audio i video komunikacije
 2. Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
 3. Elektronika
 4. Elektroenergetski sistemi
 5. Energetska efikasnost
 6. Mikrotalasna tehnika
 7. Nanoelektronika i fotonika
 8. Računarska tehnika i informatika
 9. Signali i sistemi
 10. Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
 11. Softversko inženjerstvo
 12. Primenjena matematika

I    Opšti uslovi konkursa

 1. U prvu godinu master akademskih studija, koje imaju 60 ESPB, može se upisati lice:
  • koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB;
  • koje je steklo visoko obrazovanje na ovom Fakultetu, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, u trajanju od 8 semestara.
 2. Pravo  prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili osnovne akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe osnovne studije do  30.09.2017. godine.
 3. U prvom konkursnom roku mogu da konkurišu kandidati koji nisu upisani na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  i studenti koji su izgubili status studenta master akademskih studija.
 4. Studenti master akademskih studija koji su izgubili status studenta i imaju ostvarenih 30 ESPB u toku master studija, a koji nisu iskoristili pravo ponovnog upisa na taj način, mogu se upisati u drugom upisnom roku. Ovi studenti se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata uz mogućnost priznavanja položenih ispita i imaju pravo studiranja jednu školsku godinu. Pravo upisa na ovaj način se može koristiti samo jedanput.
 5. Veće Fakulteta, na predlog katedre odgovorne za odgovarajući modul, utvrđuje koji su studijski programi i moduli u okviru studijskog programa osnovnih akademskih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo, odnosno modulu studijskog programa.
 6. Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije na odgovarajućim studijskim programima i modulima u okviru njih na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za sve ostale kandidate mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 7. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
 8. Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu čl. 48 Pravilnika o osnovnim i (diplomskim) master akademskim studijama.

II   Studijski program

 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB. Izrada master rada nosi dodatnih 30 ESPB.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.
 3. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula. Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva kursa iz grupe Opšteobrazovnih predmeta, koji nose po 3 ESPB.
 4. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 5. Ukoliko je student tokom osnovnih akademskih studija položio neki od predmeta sa liste kao izborni, pa su mu ESPB bodovi za taj predmet dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB za osnovne akademske studije, on ne može ponovo izabrati taj predmet na master akademskim studijama. Ukoliko je predmet položen kao fakultativni pa bodovi za taj predmet nisu dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB, on se može izabrati i priznati na master akademskim studijama
 6. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnikom o osnovnim i (diplomskim) master studijama (Izmene pravilnika) i Odlukom Nastavno naučnog veća

III Upis kandidata koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na master studije.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

V   Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente master akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente master akademskih studija iznosi 2.500,00 EUR-a.

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI   Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku  za upis studenata na master akademske studije primaju se od 11. do 15. septembra 2017. godine od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Ukoliko posle upisa u prvom upisnom roku preostane slobodnih mesta biće raspisan drugi upisni rok, o čemu će biti  postavljeno novo obaveštenje na sajtu Fakulteta.

U okviru drugog upisnog roka prijavu za upis podnose i studenti master akademskih studija koji su izgubili status studenta, koji su položili sve ispite i ostvarili 30 ESPB  u toku master studija i nisu već koristili ovaj način upisa. Ovi studenti se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata uz mogućnost priznavanja položenih ispita i imaju pravo studiranja jednu školsku godinu. Pravo upisa na ovaj način se može koristiti samo jedanput.

VII Prijava na konkurs

 1. Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose:
  • popunjen prijavni list (preuzeti)
  • priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300.
 2. Kandidati koji nisu završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  pored prijavnog lista i uplatnice,  predaju fotokopije dokumenata, i to:
  • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama
  • dodatak diplomi , odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih  studija
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.
Student koji se upisuje uz dopunske ispite može studirati samo u statusu samofinansirajućeg studenta. Kada student položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

 1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

 1. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video komunikacije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

 1. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.