Почетна

Конкурс за упис на мастер академске студије у школској 2017/18. години

Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на мастер академске студије за школску 2017/2018. годину, Електротехнички факултет објављује:

КОНКУРС ЗА УПИС
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2017/2018. години уписује 450 студената (350 буџетских и 100 самофинансирајућих) у прву годину мастер академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

 1. Аудио и видео комуникације
 2. Биомедицинско и еколошко инжењерство
 3. Електроника
 4. Електроенергетски системи
 5. Енергетска ефикасност
 6. Микроталасна техника
 7. Наноелектроника и фотоника
 8. Рачунарска техника и информатика
 9. Сигнали и системи
 10. Системско инжењерство и радио комуникације
 11. Софтверско инжењерство
 12. Примењена математика

I    Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, које имају 60 ЕСПБ, може се уписати лице:
  • које је завршило одговарајуће основне академске студије на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ;
  • које је стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од 8 семестара.
 2. Право  пријаве на конкурс имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили основне академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше основне студије до  30.09.2017. године.
 3. У првом конкурсном року могу да конкуришу кандидати који нису уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду  и студенти који су изгубили статус студента мастер академских студија.
 4. Студенти мастер академских студија који су изгубили статус студента и имају остварених 30 ЕСПБ у току мастер студија, а који нису искористили право поновног уписа на тај начин, могу се уписати у другом уписном року. Ови студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената уз могућност признавања положених испита и имају право студирања једну школску годину. Право уписа на овај начин се може користити само једанпут.
 5. Веће Факултета, на предлог катедре одговорне за одговарајући модул, утврђује који су студијски програми и модули у оквиру студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на студијском програму мастер академских студија Електротехника и рачунарство, односно модулу студијског програма.
 6. Програми мастер академских студија су прилагођени студентима који су завршили основне академске студије на одговарајућим студијским програмима и модулима у оквиру њих на Електротехничком факултету у Београду. За све остале кандидате могу се прописати допунски испити из предмета основних академских студија, у зависности од програма њихових основних студија.
 7. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 8. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу чл. 48 Правилника о основним и (дипломским) мастер академским студијама.

II   Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ. Израда мастер рада носи додатних 30 ЕСПБ.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе Општеобразовних предмета, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Уколико је студент током основних академских студија положио неки од предмета са листе као изборни, па су му ЕСПБ бодови за тај предмет додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ за основне академске студије, он не може поново изабрати тај предмет на мастер академским студијама. Уколико је предмет положен као факултативни па бодови за тај предмет нису додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ, он се може изабрати и признати на мастер академским студијама
 6. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану мастер рада је дефинисана Правилником о основним и (дипломским) мастер студијама (Измене правилника) и Одлуком Наставно научног већа

III Упис кандидата који су завршили претходно образовање у иностранству

Држављани Републике Србије и страни држављани који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. Процес признавања се ради на Универзитету у Београду  и мора бити окончан пре уписа на мастер студије.

IV Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује.

V   Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте мастер академских студија износи 147.000,00 динара.

Висина школарине за стране држављане студенте мастер академских студија износи 2.500,00 ЕУР-а.

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI   Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс у првом конкурсном року  за упис студената на мастер академске студије примају се од 11. до 15. септембра 2017. године од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 4.

Уколико после уписа у првом уписном року преостане слободних места биће расписан други уписни рок, о чему ће бити  постављено ново обавештење на сајту Факултета.

У оквиру другог уписног рока пријаву за упис подносе и студенти мастер академских студија који су изгубили статус студента, који су положили све испите и остварили 30 ЕСПБ  у току мастер студија и нису већ користили овај начин уписа. Ови студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената уз могућност признавања положених испита и имају право студирања једну школску годину. Право уписа на овај начин се може користити само једанпут.

VII Пријава на конкурс

 1. Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе:
  • попуњен пријавни лист (преузети)
  • признаницу о уплаћеној надокнади за пријаву на конкурс за упис на мастер академске студије у износу од 4.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 71300.
 2. Кандидати који нису завршили основне студије на Електротехничком факултету у Београду  поред пријавног листа и уплатнице,  предају фотокопије докумената, и то:
  • диплому о завршеним основним академским студијама
  • додатак дипломи , односно уверење о положеним испитима са основних  студија
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених

VIII Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија на  Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.
Студент који се уписује уз допунске испите може студирати само у статусу самофинансирајућег студента. Када студент положи све допунске испите може полагати испите мастер програма.

 1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

 1. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео комуникације

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Енергетска ефикасност

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника и фотоника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

 1. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицинско и еколошко инжењерство

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Енергетска ефикасност

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника и фотоника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.