Home page arrow Home page

Upis na osnovne akademske studije u školskoj 2017/2018. godini bez polaganja prijemnog ispita

U drugom upisnom roku na Elektrotehnički fakultet, prema konkursu Univerziteta u Beogradu (opšti uslovi konkursa), prijavljuju se za upis i kandidati koji imaju pravo upisa bez polaganja prijemnog ispita, i to:

  • Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno prema odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju
  • Student osnovnih akademskih studija drugog fakulteta upisan na studijski program iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, koji je položio sve ispite prve studijske godine, odnosno ostvario dovoljan broj ESPB bodova (najmanje 60 ESPB bodova). Uslove upisa propisuje Veće Fakulteta svojom odlukom, na predlog Komisije za studije prvog stepena
  • Lice kome je prestao status studenta na ovom ili drugom fakultetu iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo dovoljan broj ESPB bodova (najmanje 60 ESPB bodova). Uslove upisa propisuje Veće Fakulteta svojom odlukom, na predlog Komisije za studije prvog stepena.

Ovakvo lice može se upisati samo kao samofinansirajući student i ne ubraja se u odobreni broj studenata za određeni studijski program na Elektrotehničkom fakultetu.

Ukoliko je javna isprava stečena u inostranstvu obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta u Beogradu. Upis na Fakultet je moguć po završetku postupka priznavanja na Univerzitetu u Beogradu.

Ukoliko je javna isprava, odnosno diploma ili uverenje o pređenom delu studijskog programa stečena na teritoriji Republike Srbije odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova, donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet u Beogradu, odnosno na visokoškolsku jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

Prijava kandidata obaviće se od 04. do 11. septembra, od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku (soba 92), šalter 3.

Prilikom prijave kandidati donose originalna dokumenta na uvid, a predaju sledeća dokumenta:

  • Molbu - pisani zahtev za upis
  • Overene fotokopije dokumenata po kojima ispunjavaju uslov za upis iz stava 1, 2 ili 3(diploma o završenom fakultetu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima sa brojem ostvarenih ESPB bodova)
  • Overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih
  • Overenu fotokopiju Rešenja o priznavanju studijskog programa, odnosno pređenog dela studijskog programa od strane Univerziteta u Beogradu, ukoliko je diploma ili uverenje stečeno na drugom fakultetu u inostranstvu

U cilju priznavanja položenih ispita, kandidati predaju i:

  • Molbu – pisani zahtev za priznavanje ispita
  • Overenu fotokopiju Uverenja o položenim ispitima
  • Overenu fotokopiju Plana i programa studija