Почетна arrow Архива

Упис на основне академске студије у школској 2017/2018. години без полагања пријемног испита

У другом уписном року на Eлектротехнички факултет, према конкурсу Универзитета у Београду (општи услови конкурса), пријављују се за упис и кандидати који имају право уписа без полагања пријемног испита, и то:

  • Лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању
  • Студент основних академских студија другог факултета уписан на студијски програм из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, који је положио све испите прве студијске године, односно остварио довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије првог степена
  • Лице коме је престао статус студента на овом или другом факултету из области Електротехничко и рачунарско инжењерство, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило довољан број ЕСПБ бодова (најмање 60 ЕСПБ бодова). Услове уписа прописује Веће Факултета својом одлуком, на предлог Комисије за студије првог степена.

Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм на Електротехничком факултету.

Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета у Београду. Упис на Факултет је могућ по завршетку поступка признавања на Универзитету у Београду.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стеченa на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, доноси Наставно-научно веће Факултета.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет у Београду, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

Пријава кандидата обавиће се од 04. до 11. септембра, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92), шалтер 3.

Приликом пријаве кандидати доносе оригинална документа на увид, а предају следећа документа:

  • Молбу - писани захтев за упис
  • Оверене фотокопије докумената по којима испуњавају услов за упис из става 1, 2 или 3(диплома о завршеном факултету и додатак дипломи, уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова)
  • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених
  • Оверену фотокопију Решења о признавању студијског програма, односно пређеног дела студијског програма од стране Универзитета у Београду, уколико je диплома или уверење стечено на другом факултету у иностранству

У циљу признавања положених испита, кандидати предају и:

  • Молбу – писани захтев за признавање испита
  • Оверену фотокопију Уверења о положеним испитима
  • Оверену фотокопију Плана и програма студија