Home page arrow News

Odluka o raspisivanju Izbora za Studentski parlament, studenta prodekana i delegate

Na osnovu člana 3 Pavilnika o predlaganju i pravima i obavezama studenta prodekana i člana 4 Pravilnika o održavanju izbora za studentski parlament, Studentski parlament Elektrotehničkog fakulteta donosi sledeću

ODLUKU

o raspisivanju Izbora za Studentski parlament i studenta prodekana Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu

1) Raspisuju se Izbori za Studentski parlament Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu. Izbori će se održati u utorak 4. aprila 2017. godine, od 8 do 20 časova.

Pravo da bira i bude biran u Studentski parlament ima svaki student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu upisan u školskoj 2016/2017. godini. Na izborima se glasa za izborne liste. Liste sadrže imena najmanje 1 a najviše 20 kandidata. Lista se podnosi uz potpis najmanje 5 studenata fakulteta po svakom kandidatu na listi, pri čemu svaka lista mora prikupiti najmanje 20 potpisa. Potpis je validan ako sadrži puno ime, prezime, broj indeksa i svojeručni potpis koji podržava kandidaturu. Izborna lista mora imati nosioca liste, naziv liste i spisak kandidata po utvrđenom redosledu sa njihovim ličnim podacima (ime i prezime, broj indeksa, godina studija). Nosilac liste je jedan od kandidata sa izborne liste i po pravilu je prvi kandidat na spisku kandidata sa izborne liste.

2) Raspisuju se Izbori za studenta prodekana Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu. Izbori će se održati u utorak 4. aprila 2017. godine, od 8 do 20 časova.

Kandidaturu može da podnese svaki student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu upisan u školskoj 2016/2017. godini uz sledeće uslove:

  • Da sakupi i priloži najmanje 200 potpisa studenata fakulteta koji podržavaju njegovu kandidaturu. Potpis je validan ako sadrži puno ime, prezime, broj indeksa i svojeručni potpis koji podržava kandidaturu.
  • Da nije disciplinski kažnjavan i da protiv njega nema disciplinskog postupka u toku.
  • Da je student 3. ili 4. godine osnovnih akademskih studija i da je razlika broja upisanih školskih i studijskih godina manja ili jednaka jedan u trenutku kandidovanja.

Kandidat uz svoju kandidaturu mora da priloži sledeću dokumentaciju: uverenje da je student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, fotokopiju prve strane indeksa.

3) Raspisuju se Izbori za delegate u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu za školsku 2017/2018. godinu. Izbori će se održati u utorak 4. aprila 2017. godine, od 8 do 20 časova.

Kandidaturu može da podnese svaki student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu upisan u školskoj 2016/2017. godini.

Kandidature se predaju Konkursnoj komisiji najkasnije do utorka 28. marta 2017. godine u 12 časova, a termin za predaju se zakazuje na zvaničnu e-poštu: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it i potrebno je poslati skeniranu svu dokumentaciju koja se predaje. Obrasci za sakupljanje potpisa su dati u prilogu ove odluke i sadrže: ime i prezime, broj indeksa i svojeručni potpis studenta. Konkursnu komisiju čine: Miodrag Janković, Milica Jelić i Filip Papić.

Konkursna komisija će objaviti preliminarni spisak kandidata najkasnije do utorka 28. marta 2017. godine u 16 časova dok se (potpisane) žalbe na preliminarni spisak mogu predati najkasnije do srede 29. marta 2017. godine u 16 časova na zvaničnu e-poštu: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Konkursna komisija će na žalbe odgovoriti e-poštom i objaviti konačan spisak kandidata najkasnije do četvrtka 30. marta 2017. godine u 12 časova.

Dokumenta