OBAVEŠTENjE

Studenti kojima je prvi put ododbren studentski kredit, dužni su da najkasnije do 10.02.2017. godine dostave u Studentsku službu popunjen i overen Obrazac br.6 - IZJAVU ŽIRANTA, kopiju ili očitanu ličnu kartu žiranta i MENICU popunjenu prema uputstvu sa poleđine Obrasca br.6.

Obrazac br.6 možete preuzeti u Studentskoj službi ili odštampati sa sajta https://studenti.unicreditbank.rs.

Studenti kojima je prvi put odobren studentski kredit ili stipendija, u obavezi su da otvore studentski tekući račun u UniCredit banci, na koji će se vršiti uplata.