Multidisciplinarni pristupi u biomedicinskom inženjerstvu primeri iz tkivnog inženjerstva i neurob...

Naslov predavanja
Multidisciplinarni pristupi u biomedicinskom inženjerstvu primeri iz tkivnog inženjerstva i neurobiologije
Predavač
Dr Ivana Gađanski, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu
Vreme
Ponedeljak 5.12.2016, 17:15-18:15
Mesto
sala 61, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Apstrakt

U predavanju se daju primeri multidisciplinarnih projekata iz oblasti tkivnog inženjerstva (formiranje 3D konstrukata ćelije-skafold od humanih mezenhimskih matičnih ćelija indukovanih na hondrogenezu tj. formiranje hrskavice; korišćenje elektrospining tehnologije za pravljenje nanovlakana u okviru biokompatibilnih skafolda) i neurobiologije (primeri korišćenja MRI sa manganom kao kontrastnim agensom i OKT tj. optičke koherentne tomografije u animalnim modelima autoimunih oboljenja CNS-a). Takođe se navode novi aspekti istraživanja koja započinju na Mašinskom fakultetu u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja ”Siniša Stanković” u vezi sa primenom mikrofluidike u biologiji matičnih ćelija, kombinovanom upotrebom elektrospining tehnologije i 3D štampe za izradu skafolda, kao i prvi koraci u razvoju 3D bioštampača.

Biografija

Doc dr Ivana Gađanski je završila Biološki fakultet u Beogradu kao student generacije, 2003 godine. Doktorirala je neuronauke sa 27 godina na Georg-Avgust Univerzitetu i Maks-Plank Institutu za biofizičku hemiju u Getingenu (Nemačka). Za vreme posledoktorskog usavršavanja je boravila na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu (Nemačka). Bila je Fulbrajt gostujući profesor na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku (SAD), u laboratoriji za Matične ćelije i tkivni inženjering kod prof. dr Gordane Vunjak Novaković i zatim kao gostujući naučnik na Salgrenska akademiji u Geteborgu u Švedskoj. Radila je u Centru za bioinženjering - BioIRC u Kragujevcu i kao docent na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu.

Od jula ove godine radi kao naučni saradnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu i predaje na Doktorskim studijama Neurobilogije na Biološkom fakultetu - koordinator kursa: Matične ćelije i Centralni nervni sistem.