Dodela nagrade Fondacije profesora Mirka Milića

Fondacija profesora Mirka Milića
raspisuje
K O N K U R S
za dodelu nagrade Fondacije na Dan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Fondacija u 2016. godini vrši nagrađivanje:

najboljeg naučno-stručnog rada iz oblasti Teorije električnih kola, štampanog u časopisu ili Zborniku konferencija, odnosno naučnih skupova u prethodnoj školskoj godini.

Za nagradu Fondacije mogu konkurisati:

  • studenti prvog, drugog i trećeg stepena studija koji imaju naučno-stručne radove iz oblasti Teorija električnih kola i koji su štampani u časopisu ili zborniku konferencija odnosno naučnih skupova u prethodnoj školskoj godini.

Prijava na konkurs treba da sadrži radnu biografiju sa priloženim kopijama radova.

Rok za prijavljivanje studenata  je do 16-og novembra 2016. godine.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se na Arhivi ETF-a, sa naznakom "za konkurs Fondacije".

 

UPRAVNI ODBOR
FONDACIJE  PROFESORA MIRKA MILIĆA

Prof. dr Branko Kovačević, predsednik s.r.