Početna

Upis kandidata na doktorske akademske studije za školsku 2016/2017. godinu

Novosti

Molimo vas da redovno pratite obaveštenja na sajtu.

19.10.2016.

Obaveštenje o drugom upisnom roku na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini

Kandidati koji nisu konkurisali u prvom upisnom roku, a zainteresovani su za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini, moraju da podnesu prijavu na konkurs i prateća dokumenta u četvrtak, 20.10. ili u petak, 21.10.2016. godine u Studentskom odseku, od 11 do 13 časova.

Posle obavljenog upisa u prvom upisnom roku preostalo je 48 slobodnih mesta u statusu samofinansiranja. Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena u prvom upisnom roku.

Molimo kandidate da informacije o uslovima upisa pročitaju iz dela Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2016/2017. godinu.

U okviru teksta konkursa možete preuzeti prijavni list za upis.


12.10.2016.

Rešenja Dekana po žalbama na Preliminarnu budžetsku rang listu i Preliminarnu jedinstvenu rang listu, kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/2017. godini


12.10.2016.

Obaveštenje o konačnim rang listama kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini

Konačna jedinstvena rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godine

Na konačnoj jedinstvenoj rang listi nalaze se svi kandidati koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/2017. godini.

Konačna budžetska rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godine

Na konačnoj budžetskoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Informacije o upisu:

Izvod iz Pravilnika o doktorskim studijama (član 18.):
Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Prilikom upisa prvo se upisuju kandidati sa liste za budžetsko finansiranje. Budžetska mesta koja preostanu, dodeljuju se po redosledu sa budžetske liste kandidatima koji nisu do tada ostvarili pravo na budžetsko finansiranje na način definisan tekstom Konkursa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se u četvrtak 13.10. i petak , 14.10.2016. godine u Studentskom odseku u terminu od 14 do 16 časova.

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) ili stečenom akademskom zvanju magistra nauka i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 1. Indeks se dobija pri upisu
 2. 2 prijavna lista (obrazac ŠV 20)
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet“, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, i to:
  • za studente koji se finansiraju iz budžeta, na iznos od 100 dinara
  • za samofinansirajuće studente, jedna na 1.500 dinara i druga na 100 dinara
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2016/17. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

Prilikom upisa neophodno je priložiti i:

 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (ne odnosi se na kandidate koji se uslovno upisuju).
 3. Plan studijsko–istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Studenti koji se upisuju prvi put u prvu godinu doktorskih akademskih studija biraju predmete po akreditovanom studijskom programu iz 2013. godine, Doktorske studije - Akreditacija 2013.

11.10.2016.

Rešenje po žalbi na preliminarnu jedinstvenu rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/2017. godini

Milica Cvetković Ćosić

Eventualna žalba Dekanu može se podneti u sredu 12.10.2016. godine do 14 časova.


07.10.2016.

Preliminarne rang liste za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini

Preliminarna jedinstvena rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini.

Na preliminarnoj rang listi za upis na doktorske akademske studije nalaze se svi kandidati koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini.

Preliminarna budžetska rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2016/17. godini.

Na preliminarnoj budžetskoj rang listi 29 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti u ponedeljak 10.10.2016. godine u periodu od 10 do 14 časova.

Upis kandidata obaviće se nakon objavljivanja konačnih rang lista, u naknadno objavljenim terminima.

Konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2016/2017. godinu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

Na studijski program doktorskih akademskih studija upisaće se do 80 studenata, od čega je 30 budžetskih i 50 samofinansirajućih.

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova i definisan je Pravilnikom o doktorskim studijama.

Plan studija:

Godina Obaveze ESPB
1. 3 predmeta sa izabranog modula 3x9=27
1. 2 predmeta sa bilo kog modula 2x9=18
1. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 15
2. 2 predmeta sa izabranog modula 2x9=18
2. 2 predmeta sa bilo kog modula 2x9=18
2. 1 opšteobrazovni predmet 6
2. Naučno-stručni rad 3
2. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 15
3. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 60

II Opšti uslovi konkursa

Na studijske programe doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • lica koja imaju završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, ako imaju ostvarene naučne radove u obimu i na način urađen Pravilnikom o doktorskim studijama fakulteta (Pravilnik);
 • lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih studija pod uslovima koje propisuje Nastavno naučno veće fakulteta i u skladu sa opštim aktom Univerziteta.
 • lica koja su prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju završila osnovne studije i to sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

Pravo prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili master akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe master akademske studije do 30.09.2016. godine.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.

III Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na studijama, dužine studiranja, ostvarenih naučnih rezultata, na način uređen Pravilnikom i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ako se takvi ispiti organizuju.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad.

Za kandidate koji su završili master akademske studije računa se prosek svih ocena osnovnih akademskih i master akademskih studija, uzimajući u obzir i završni i diplomski rad.

Kandidati se mogu rangirati za upis ukoliko su prethodne osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova, tj. osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju završili u periodu ne dužem od 102 meseca.

U slučaju dužeg ukupnog perioda studiranja kandidat podnosi posebno obrazloženje uz adekvatnu dokumentaciju. Komisija za studije III stepena procenjuje opravdanost razloga za produženje studija navedenih u obrazloženju, te se kandidat rangira za upis samo ukoliko Komisija prihvati navedene razloge kao opravdane.

Maksimalan broj bodova BN definisan članom 9. Pravilnika o doktorskim studijama koji se može ostvariti iznosi 10.

Bodovi BN se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16).
Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1, ukoliko na konkursu podnesu dokaz o ispunjavanju uslova koji su definisani članom 15. stav 4. tačka 1, Pravilnika o doktorskim studijama.  Uslovi definisani članom 15. stav 4. tačka 2, 3 i 4. se neće razmatrati i prihvatati.

IV Pravo upisa

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

V Upis stranih studenata

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom.

VI Upis državljana koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Republike Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

VII Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.

Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.000 evra.

Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

VIII Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija primaju se od 26. septembra do 30. septembra od 14 do 16 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen prijavni list ili prijavni list (za kandidate koji imaju odbranjen magistarski rad) predaju sledeća dokumenta:

Fotokopije:

 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije) ili stečenom akademskom zvanju magistra nauka;
 • uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave;

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci (predati odštampanu verziju)
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem (snimljene na CD)

IX Konkursni rokovi

Prijava na konkurs je u periodu od 26. septembra do 30. septembra od 14 do 16 časova.

Rang liste se formiraju pod nadzorom Komisije za studije trećeg stepena i ističu se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta u roku od sedam dana od dana zaključenja konkursa.

Pisani prigovor na rang liste podnosi se Komisiji za studije trećeg stepena u roku od 36 časova od isticanja rang lista. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa i odmah nakon toga obaveštava kandidata. Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta, u roku od 24 časa po donošenju rešenja Komisije po žalbi kandidata. Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i Komisiji.

Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.