Почетна

Упис кандидата на докторске академске студије за школску 2016/2017. годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

19.10.2016.

Обавештење о другом уписном року на докторске академске студије у школској 2016/17. години

Кандидати који нису конкурисали у првом уписном року, а заинтересовани су за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години, морају да поднесу пријаву на конкурс и пратећа документа у четвртак, 20.10. или у петак, 21.10.2016. године у Студентском одсеку, од 11 до 13 часова.

После обављеног уписа у првом уписном року преостало је 48 слободних места у статусу самофинансирања. Места за финансирање из буџета су попуњена у првом уписном року.

Молимо кандидате да информације о условима уписа прочитају из дела Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2016/2017. годину.

У оквиру текста конкурса можете преузети пријавни лист за упис.


12.10.2016.

Решењa Декана по жалбама на Прелиминарну буџетску ранг листу и Прелиминарну јединствену ранг листу, кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/2017. години


12.10.2016.

Обавештење о коначним ранг листама кандидата који су конкурисали за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2016/2017. години

Коначна јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. године

На коначној јединственој ранг листи налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/2017. години.

Коначна буџетска ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. године

На коначној буџетској ранг листи 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Информације о упису:

Извод из Правилника о докторским студијама (члан 18.):
Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати са листе за буџетско финансирање. Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са буџетске листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа обавиће се у четвртак 13.10. и петак , 14.10.2016. године у Студентском одсеку у термину од 14 до 16 часова.

За упис је потребно:

Оверене фотокопије:

 • дипломa и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука и уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија
 • извод из матичне књиге рођених;
 1. Индекс се добија при упису
 2. 2 пријавна листа (образац ШВ 20)
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm
 4. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то:
  • за студенте који се финансирају из буџета, на износ од 100 динара
  • за самофинансирајуће студенте, једна на 1.500 динара и друга на 100 динара
 5. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2016/17. годину износи 259.200 динара и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара.

Приликом уписа неопходно је приложити и:

 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (не односи се на кандидате који се условно уписују).
 3. План студијско–истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Студенти који се уписују први пут у прву годину докторских академских студија бирају предмете по акредитованом студијском програму из 2013. године, Докторске студије - Акредитација 2013.

11.10.2016.

Решење по жалби на прелиминарну јединствену ранг листу кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/2017. години

Милица Цветковић Ћосић

Евентуална жалба Декану може се поднети у среду 12.10.2016. године до 14 часова.


07.10.2016.

Прелиминарне ранг листе за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години.

На прелиминарној ранг листи за упис на докторске академске студије налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години.

Прелиминарна буџетска ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2016/17. години.

На прелиминарној буџетској ранг листи 29 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у понедељак 10.10.2016. године у периоду од 10 до 14 часова.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно објављеним терминима.

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2016/2017. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2016/2017. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 80 студената, од чега је 30 буџетских и 50 самофинансирајућих.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

План студија:

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
2. 2 предмета са изабраног модула 2x9=18
2. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
2. 1 општеобразовни предмет 6
2. Научно-стручни рад 3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
3. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 60

II Општи услови конкурса

На студијскe програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на начин урађен Правилником о докторским студијама факултета (Правилник);
 • лицa са звањем магистра наука која нису у складу са Законом одбранила докторску дисертацију могу се уписати на студијски програм докторских студија под условима које прописује Наставно научно веће факултета и у складу са општим актом Универзитета.
 • лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Право пријаве на конкурс имају и кандидати који у тренутку конкурисања нису завршили мастер академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше мастер академске студије до 30.09.2016. године.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

III Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на студијама, дужине студирања, остварених научних резултата, на начин уређен Правилником и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, ако се такви испити организују.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад.

За кандидате који су завршили мастер академске студије рачуна се просек свих оцена основних академских и мастер академских студија, узимајући у обзир и завршни и дипломски рад.

Кандидати се могу рангирати за упис уколико су претходне основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, тј. основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању завршили у периоду не дужем од 102 месеца.

У случају дужег укупног периода студирања кандидат подноси посебно образложење уз адекватну документацију. Комисија за студије III степена процењује оправданост разлога за продужење студија наведених у образложењу, те се кандидат рангира за упис само уколико Комисија прихвати наведене разлоге као оправдане.

Максималан број бодова BN дефинисан чланом 9. Правилника о докторским студијама који се може остварити износи 10.

Бодови BN се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16).
Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1, уколико на конкурсу поднесу доказ о испуњавању услова који су дефинисани чланом 15. став 4. тачка 1, Правилника о докторским студијама.  Услови дефинисани чланом 15. став 4. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.

IV Право уписа

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

V Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком.

VI Упис држављана који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

VII Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 259.200 динара.

Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра.

Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

VIII Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 26. септембра до 30. септембра од 14 до 16 часова.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист или пријавни лист (за кандидате који имају одбрањен магистарски рад) предају следећа документа:

Фотокопије:

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука;
 • уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);
 • биографију кандидата
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве;

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију)
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD)

IX Конкурсни рокови

Пријава на конкурс је у периоду од 26. септембра до 30. септембра од 14 до 16 часова.

Ранг листе се формирају под надзором Комисије за студије трећег степена и истичу се на огласној табли и сајту Факултета у року од седам дана од дана закључења конкурса.

Писани приговор на ранг листе подноси се Комисији за студије трећег степена у року од 36 часова од истицања ранг листа. Комисија доноси одлуку о приговору у року од 24 часа и одмах након тога обавештава кандидата. Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Декану факултета, у року од 24 часа по доношењу решења Комисије по жалби кандидата. Декан факултета доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе и одлуку доставља кандидату и Комисији.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 4.000 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.