Početna

Upis kandidata na master akademske studije za školsku 2016/2017 godinu

Novosti

Molimo kandidate da redovno pratite obaveštenja na sajtu.

21.10.2016.

Obaveštenje o upisu na master akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2016/17. godini

I Objavljujemo listu kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2016/2017. godinu, koji se mogu upisati u statusu samofinansiranja

Lista kandidata

II Kandidati uslovno primljeni na master akademske studije uz polaganje dopunskih ispita:

Modul: Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti

1.

Dušan (Danilo) Raičević

Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna Akademija

1.Elektromagnetika
2.Uvod u telekomunikacione mreže
3. Radio sistemi
4. Teorija električnih kola
5. Telekomunikacije 3
6.Osnove i primena interneta
7.Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama

Modul: Softversko inženjerstvo

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti

1.

Andrijana (Branko)
Pejović

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

1. Mikroprocesorski sistemi
2. Performanse računarskih sistema
3. Konkurentno i distribuirano programiranje

Upis kandidata obaviće se u ponedeljak, 24. oktobra 2016. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Pri upisu obavezno je predati popunjen PLAN STUDIJA. Molimo studente da pri izboru predmeta provere pravila biranja na modulima (sajt Fakulteta, opcija Studiranje - Master studije - Akreditacija 2013).

Za studente koji su već bili upisani na master studije i izgubili status studenta u Planu studija, za položene ispite navode naznaku „položen“.

Za upis je potrebno:

 • dva popunjena prijavna lista (obrazac ŠV-20)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet na iznos 1600 dinara (svrha uplate „za Univerzitet“)
 • priznanica o uplaćenoj prvoj rati školarine za studente koji se prvi put upisuju

Školarina za samofinansirajuće studente koji se prvi put upisuju u prvu godinu master studija, iznosi 147.000,00 dinara i može se platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 uplaćuje se prilikom upisa.

Za studente sa dopunskim ispitima školarina je uvećana za iznos za dopunske ispite. Školarina za dopunske ispite se obračunava prema broju ESPB za dopunski ispit po ceni od 1.800 dinara po kreditu

Kandidati koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, a imaju položene ispite i ostvareno manje od 30 ESPB bodova, pri upisu (ukoliko nisu uplatili pri prijavi na konkurs) uplaćuju 7000 dinara na ime ponovnog upisa i priznavanja ispita, a školarina će im biti određena na osnovu preostalih kredita za nepoložene ispite i za master rad, što će videti na svojim servisima po obavljenom upisu. Školarina se može platiti u četiri rate, a rok za plaćanje prve rate školarine je 31. oktobar 2016.

III Upis prijavljenih kandidata koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, a imaju položene ispite i ostvarenih 30 ESPB bodova, obaviće se od utorka, 25. do petka 28. oktobra 2016. godine u Studentskom odseku od 11 do 13 časova. Ovi kandidati se ne nalaze na rang listi i upisuju se van upisne kvote.

 • Ovi kandidati pri upisu, ukoliko nisu uplatili pri prijavi za upis, uplaćuju 7000 dinara na ime ponovnog upisa i priznavanja ispita, a školarina će im biti određena na osnovu preostalih kredita za master rad (30 ESPB) što će videti na svojim servisima po obavljenom upisu. Školarina se može platiti u četiri rate, a rok za plaćanje prve rate školarine je 31. oktobar 2016.

Za upis je potrebno:

 • dva popunjena prijavna lista (obrazac ŠV-20)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet na iznos 1600 dinara (svrha uplate „za Univerzitet“)

Sve uplate se vrše na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa indeksom otvore naloge u Računskom centru kako bi pristupili studentskim servisima.

Takođe, po obavljenom upisu, studenti su preko svojih servisa u obavezi da popune elektronski upisni list (obarzac ŠV-20).


17.10.2016.

O B A V E Š T E Nj E
o drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija
za školsku 2016/17. godinu

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, preostalo je 65 slobodnih mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prijava kandidata je u sredu, 19. oktobra i u četvrtak, 20. oktobra 2016. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

Bliže uslove upisa na master studije možete pročitati u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2016/17. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.

Uz popunjen prijavni list podnose se sledeća dokumenta:

 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu potrebno je priložiti i overenu fotokopiju rešenja o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak studija – original na uvid
 • priznanica za prijavu na konkurs (uplaćuje se 4000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200)

U datim rokovima mogu se prijaviti za ponovni upis studenti master studija kojima je istekao zakonski rok za završetak studija i oni koji su izgubili status studenta.

Prema ranije datom obaveštenju, ovi studenti uz molbu za ponovni upis plaćaju 7000 dinara za ponovni upis i priznavanje ispita. Za nepoložene predmete i master rad plaćaju školarinu po ceni od 2.450 dinara po bodu. Školarina će biti obračunata posle priznavanja i prijave predmeta i može se uplatiti u četiri rate. Prva rata se plaća do 31.oktobra 2016. godine.

Studenti koji se ponovo upisuju, potrebno je da donesu:

 • Molbu (formular iz Skriptarnice) sa ispunjenim podacima iz „starog“ indeksa, u kojoj će navesti „ponovni upis na master akademske studije“.
 • na poleđini molbe je potrebno navesti Plan studija. Položene predmete označiti sa „položen“.
 • overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overenu fotokopiju uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • „stari“ indeks sa master studija koji će biti zadržan u Studentskom odseku

Molimo kandidate da prate informacije koje se odnose na upis master akademskih studija na sajtu Fakulteta, u opciji Upis / Master studije


07.10.2016.

Rang lista primljenih kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2016/2017. godinu

Objavljujemo konačnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2016/17. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, kandidati koji se nalaze do 350. mesta na rang listi, stekli su pravo na finansiranje iz budžeta. Kandidati ispod 350. mesta na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta obaviće se od ponedeljka, 10.10. do srede, 12.10.2016. godine u terminu od 14 do 16 časova u sali 60.

Kandidati koji se upisuju u statusu samofinansiranja, a nalaze se ispod 350. mesta na rang listi mogu sačekati sa upisom do četvrtka 13. oktobra 2016. godine, zbog eventualnog pomeranja budžetske crte. Prozivka za upražnjenja mesta na teret budžeta održaće se u četvrtak, 13. oktobra 2016. godine u 10 časova u Studentskom odseku (soba 92). Zainteresovani kandidati moraju biti prisutni u predviđenom terminu za prozivku.

Odmah nakon prozivke obaviće se upis prozvanih kandidata za budžet. Nastavak upisa za samofinasirajuće studente je od 14 do 16 časova.

Da bismo izbegli gužve, molimo kanadidate da prvog dana dođu na upis kandidati do broja 100 na rang listi. Drugog dana do rednog broja 200 i trećeg dana do kraja rang liste.

Kandidati sa rang liste, koji još uvek nisu diplomirali, moraju diplomirati do predviđenog roka za upis.

Za upražnjena i preostala mesta, raspisaće se novi konkurs, po završetku prvog upisnog roka, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu
 • dva popunjena prijavna lista (obrazac ŠV-20)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • overene fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodataka diplome – original na uvid
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj prvoj rati školarine i nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun

Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate (rata je 36.750 dinara). Prva rata se uplaćuje prilikom upisa na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200. Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu.

Odmah po obavljenom upisu studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa (ukupno 5 predmeta), na osnovu pravila „3 + 2“, gde su najmanje 3 predmeta obavezno iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Na modulima Elektroenergetske mreže i sistemi i Energetska efikasnost pravila biranja predmeta dati su u planu studija za te module (sajt Fakulteta/ Studiranje/ Master studije/ Akreditacija 2013)

Posle upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune i elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena. Prijava predmeta je uslovljena popunjavanjem Upisnog lista.

PRIJAVA PREDMETA JE PREKO STUDENTSKIH SERVISA DO NEDELjE 16. OKTOBRA U PONOĆ.

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Studentima će nakon upisa i dobijanja indeksa automatski biti otvoren nalog na studentskim servisima, bez odlaženja u Računski centar. Nalozi će biti aktivni sutradan, posle obavljenog upisa.

Aktiviranje studentskog naloga (primer):

Korisničko ime za studenta Petar Marković sa brojem indeksa 2016/3001 je: mp163001m

Dakle prvo slovo prezimena, prvo slovo imena, indeks u skraćenom formatu i slovo m na kraju.

Lozinka za studentske servise je JMBG studeneta.

Nalozi se aktiviraju na dan upisa posle 23 časa.

U slučaju da student ne uspe da se uloguje treba da se javi Računskom centru ETF-a.


06.10.2016.

Obaveštenje o podnetim primedbama na preliminarnu rang listu

Na podnete primedbe kandidata Mihaila Todosića, Bojana Ilića i Miloša Dinića na Preliminarnu rang listu za upis na master akademske studije, Komisija za upis razmatrala je primedbe i zaključila da su primedbe kandidata neosnovane.


05.10.2016.

Preliminarna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2016/2017. godinu

Objavljujemo preliminarnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2016/17. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, kandidati koji se nalaze do 350. mesta na rang listi stekli su pravo na finansiranje iz budžeta. Kandidati ispod 350. mesta na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Kandidati koji se upisuju uslovno , uz dopunske ispite ne nalaze se na rang listi. U prilogu je spisak kandidata koji se upisuju uz dopunske ispite:

Kandidati koji su uslovno primljeni uz polaganje dopunskih ispita:

Modul: Softversko inženjerstvo

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Miroslav (Nebojša) Rosić Saobraćajni fakultet, Beograd 1.Operativni sistemi 1
2.Objektivno orjentisano programiranje 2
3. Projektovanje softvera
4. Konkurentno i distribuirano programiranje
5.Algoritmi i struktura podataka
2. Dragan (Aleksandar) Đorđević Fakultet tehničkih nauka, Čačak 1. Konkurentno i distribuirano programiranje
2. Projektovanje softvera
3.Informacioni sistemi 1

Modul: Elektroenergetski sistemi Smer: Mreže i sistemi

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Aleksandar (Rajko) Leković Fizički fakultet 1.Tehnika visokog napona1
2.Distributivne i industrijske mreže
3.Relejna zaštita

Modul: Audio i video komunikacije

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Zlatko (Miloš) Milošević Vojna Akademija Vojske Jugoslavije 1.Obrada signala 1
2.Telekomunikacije 2
3.Osnove i primena Iinterneta

Modul: Signali i sistemi

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Nenad (Neđo) Božić Vojna Aakademija 1.Stohastički sistemi i estimacija
2. Senzori i aktuatori
2. Jovan (Goran) Mihajlović Vojna Akademija 1.Stohastički sistemi i estimacija
2. Senzori i aktuatori
3. Dejan (Zoran) Kopunović Vojna Akademija 1.Stohastički sistemi i estimacija
2.Senzori i aktuatori
4. Endre (Zoltan) Ereš Mašinski fakultet 1.Stohastički sistemi i estimacija
2.Digitalna obrada signala

Modul: Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Vojkan (Predrag) Petrović Fakultet tehničkih nauka, Čačak 1.Nuklearna fizika
2.Nuklearna medicinska tehnika
3.Dozimetrija i zaštita od od zračenja

Modul: Energetska efikasnost

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Lazar (Tatjana) Dulović Elektrotehnički fakultet, Podgorica 1.Električne mašine
2.Elektroenergetske instalacije niskog napona
3.Asinhrone mašine
4.Energetski transformatori
5.Energetski pretvarači 1
6.Elektromotorni pogoni
7.Sinhrone mašine
8.Termički procesi u elektroenergetici

Modul: Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacija

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Đorđe (Stojan) Đurić Vojna Akademija 1.Elektromagnetika
2.Mikrotalasna tehnika
3.Osnove i primena Interneta
4.Uvod u telekomunikacione mreže
5.Telekomunikacije 3
6.Radio sistemi
7.Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti zaključno sa četvrtkom 06.10.2016. godine do 14 časova u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta u četvrtak, 06.10.2016. godine u popodnevnim časovima.

Po isticanju rešenja o primedbama, kandidati imaju pravo žalbe Dekanu fakuleteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku, u petak 07.10.2016. godine, od 10 do 11 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta u petak, 07.10.2016. godine do 15 časova.

Konačna rang lista će biti objavljena u petak, 07.10.2016. godine u popodnevnim časovima.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa, obaviće se od ponedeljka, 10.10. do srede 12.10.2016. godine u terminu od 14 do 16 časova kada se završava upis studenata koji se finansiraju iz budžeta.

U četvrtak, 13.10.2016. godine u 10 časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji se upisuju u statusu samofinansiranja, a nalaze se ispod 350. mesta na rang listi, upisuju se u istim terminima, ili mogu sačekati sa upisom, zbog eventualnog pomeranja budžetske crte. Zainteresovani kandidati moraju biti prisutni u predviđenom terminu za prozivku.

Nakon prozivke nastaviće se upis za samofinansirajuće studente do 13 časova.

U četvrtak, 13. oktobra 2016. godine biće završen upis u prvom upisnom roku.

Za upražnjena i preostala mesta, raspisaće se novi konkurs, po završetku prvog upisnog roka, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu
 • dva popunjena prijavna lista (obrazac ŠV-20)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • overene fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodataka diplome – original na uvid

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Odmah po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru i prijave predmete preko studentskih servisa (ukupno 5 predmeta), na osnovu pravila „3 + 2“, gde su najmanje 3 predmeta obavezno iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2016/2017. godinu, Elektrotehnički fakultet raspisuje:

KONKURS ZA UPIS
NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini upisuje 450 studenata (350 budžetskih i 100 samofinansirajućih) u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

 1. Audio i video komunikacije
 2. Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
 3. Elektronika
 4. Elektroenergetski sistemi
 5. Energetska efikasnost
 6. Mikrotalasna tehnika
 7. Nanoelektronika i fotonika
 8. Računarska tehnika i informatika
 9. Signali i sistemi
 10. Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
 11. Softversko inženjerstvo
 12. Primenjena matematika
 13. Opšteobrazovni predmeti

I Opšti uslovi konkursa

 1. U prvu godinu master akademskih studija, koje imaju 60 ESPB bodova, može se upisati lice:
  • koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB bodova;
  • steklo visoko obrazovanje na ovom Fakultetu, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, u trajanju od 8 semestara.
 2. Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili osnovne studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe osnovne studije do 30.09.2016. godine.
 3. U prvom konkursnom roku mogu da konkurišu samo kandidati koji nisu, ili nisu bili, upisani na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
 4. Veće Fakulteta utvrđuje, na predlog katedre odgovorne za odgovarajući modul, koji su studijski programi i moduli u okviru studijskog programa osnovnih akademskih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo, odnosno modulu studijskog programa.
 5. Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije na odgovarajućim studijskim programima, i modulima u okviru njih, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za sve ostale kandidate mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 6. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
 7. Redosled kandidata za upis na master akademske studija utvrđuje se na osnovu čl. 48 Pravilnika o osnovnim i master studijama.

II Studijski program

 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB. Izrada master rada nosi dodatnih 30 bodova.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.
 3. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula. Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva kursa iz grupe Opšteobrazovni predmeti, koji nose po 3 ESPB.
 4. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 5. Ukoliko je student tokom osnovnih studija položio neki od predmeta sa liste kao izborni, pa su mu ESPB bodovi za taj predmet dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB za osnovne studije, on ne može ponovo izabrati taj predmet na master akademskim studijama. Ukoliko je predmet položen kao fakultativni, pa bodovi za taj predmet nisu dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB, on se može priznati na master akademskim studijama.
 6. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnikom o osnovnim i master studijama (Izmene pravilnika) i Odlukom Nastavno naučnog veća

III Upis kandidata koji su završili prethono obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

V Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente diplomskih akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente diplomskih akademskih studija iznosi 2.500,00 EUR-a.

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku, za upis studenata na master akademske studije primaju se od 01. do 09. septembra 2016. godine od 14 do 16 časova u Studentskom odseku.
Ukoliko preostane slobonih mesta posle upisa u prvom upisnom roku, biće raspisan drugi upisni rok. Obaveštenje o drugom upisnom roku biće pravovremeno objavljeno na sajtu Fakulteta.

U drugom upisnom roku mogu da konkurišu i kandidati koji su bili upisani na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Pravo ponovnog upisa studenti mogu iskoristiti samo jedanput. Ovi studenti se upisuju u statusu samofinansiranja.

VII Prijava na konkurs

 1. Prilikom prijave na konkurs kandidati koji su završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultet u Beogradu podnose:
  • popunjen prijavni list (preuzeti)
  • priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300.
 2. Uz popunjenu prijavu kandidati koji nisu završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju overene fotokopije dokumenata, i to:
  • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama,
   (osim za kandiddate koji konkurišu po osnovu tačke 2. Opštih uslova konkursa)
  • uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama,
  • fotokopiju lične karte
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300.

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.
Student koji je upisuje uz dopunske ispite može studirati samo u statusu samofinansirajućeg studenta i u obavezi je da položi sve dopunske ispite u toku jedne školske godine. Kada student položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video komunikacije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.1.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.