Почетна arrow Студирање arrow Основне академске студије arrow ЕР arrow 2013

Енергетика

Руководилац модула: Доц. др Прeдрaг Стeфaнoв

2. година

3. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ2М3 13Е082М3 Математика 3 О 3+3+0 6
ОГ2Е 13Е072ГЕМ Електромагнетика О 3+2+0 5
ОГ2ТЕК 13Е072ГТЕК Теорија електричних кола О 3+2+0 5
ОГ2М 13Е022МЕХ Механика О 3+2+0 5
ОГ2ЕЕ 13Е042ЕЕГ Елементи електронике О 3+2+1 6
Бира се један од понуђених практикума или страни језик
ОГ2ПРК 13Е072ГПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
ОФ2ПРМ 13Е082РПМ3 Рачунарски практикум из математике 3 И 1+0+1 3
    Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30
4. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ2СИС 13Е052СИСГ Сигнали и системи О 3+2+1 6
ОГ2ЕМ1 13Е022ЕМ1 Електрична мерења 1 О 2+0+3 5
ОГ2ЕМ 13Е012ГЕМА Електричне машине О 3+1+1 5
ОГ3ЕИН 13Е012ЕИНН Електроенергетске инсталације ниског напона О 2,5+2+0,5 5
Бира се укупно три из следеће групе предмета и практикума
ОГ2САО 13Е082САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације И 1+1+0,5 3
ОГ2ДИФ 13Е082ДИФ Диференцијалне једначине И 1+1+0,5 3
ОГ2ЈМФ 13Е082ЈМФ Једначине математичке физике И 1+1+0,5 3
ОГ2ВИС 13Е082ВИС Вероватноћа и статистика И 1+1+0,5 3
ОГ2НУМ 13Е082НУМ Нумеричка математика И 1+1+0,5 3
ОГ2ОПА 13Е082ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе И 1+1+0,5 3
ОГ4ПСА 13Е022ПСА Практикум из софтверских алата у електроенергетици И 0+0+2 3
    Страни језик 4 И 2+0+0 3
Укупно   27,5-28,5 30

3. година

5. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ3АМ 13Е013АСМ Асинхроне машине O 2+1+1 5
ОГ3ЕТ 13Е013ЕНТ Енергетски трансформатори O 3+1+0,5 5
ОГ3ЕЕС 13Е023ЕЕС Елементи електроенергетских система O 2+2+0 5
ОГ3САУ 13Е053САУГ Системи аутоматског управљања O 3+1+0 5
ОГ3ЕП1 13Е013ЕП1 Енергетски претварачи 1 O 2+2+0,5 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
Укупно   25 30
6. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ3АЕ1 13ЕО23АЕ1 Анализа електроенергетских система 1 O 2+2+0 5
ОГ4ЕП 13Е013ЕМП Електромоторни погони O 2+1,5+0,5 5
ОГ3ТВ1 13Е023ТВН1 Техника високог напона 1 O 2+1+1 5
ОГ3СМ 13Е013СИМ Синхроне машине O 2+1+1 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
Укупно   24 30

4. година

7. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ4РП 13Е024РПО Разводна постројења O 2+2+0 5
ОГ3ДИМ 13Е024ДИМ Дистрибутивне и индустријске мреже O 3+1+0 5
ОГ4ТПЕ 13Е014ТПЕ Термички процеси у електроенергетици O 2+1+1 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
    Практикум са листе 4 или 5 или
Страни језик 3 1)
И 0+2+0
2+0+0
3
3
    Пројекат са листе 6 или 7 И 0+0+2 2
Укупно   24 30
8. семестар
Шифра Нова шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ4РЗ 13Е024РЕЗ Релејна заштита О 2+1+1 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
    Изборни предмет са листе 1, 2 или 3 И 2+2+0 5
    Практикум или Страни језик 4 2) И 0+2+0/2+0+0 3/3
    Стручна пракса О   2
    Завршни рад О   10
Укупно   14 30

1) Страни језик 3 може се изабрати уколико није изабран у 3. семестру.

2) Страни језик 4 може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

 

Листа 1: Изборни предмети Катедре за електроенергетске системе
Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе
Шифра Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ4АЕ2 13Е024АЕ2 Анализа електроенергетских система 2 Н 2+2+0 5
ОГ4ТВ2 13Е024ТВН2 Техника високог напона 2 Н 2+1+1 5
ОГ2ЕМ2 13Е023ЕМ2 Електрична мерења 2 Н 2+0+2 5
ОГ4ЕМН 13Е024ЕМН Електрична мерења неелектричних величина П 2+2+0 5
ОГ4ОИЕ 13Е023ОИЕ Обновљиви извори енергије П 2+2+0 5
ОГ4КЕ Е 13Е024КЕЕ Квалитет електричне енергије П 2+1+1 5
ОГ4ЕЛ 13Е023ЕЛЕ Електране П 2+2+0 5
ОГ4ЕЕС 13Е024ЕЕС Експлоатација електроенергетских система Н 2+2+0 5
ОГ4ТЕД 13Е024ТЕД Тржиште електричне енергије и дерегулација П 3+1+0 5
ОГ4ППР 13Е024ППР Пројектовање помоћу рачунара у електронергетици П 2+1+1 5
ОГ4ОЕ 13Е023ОПЕ Општа енергетика4) Н 3+1+0 5
ОГ4ВО 13Е024ВНО Високонапонска опрема П 2+2+0 5

4) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години

 

Листа 2: Изборни предмети Катедре за енергетске претвараче и погоне
Напомена: морају да се изаберу најмање 2 предмета са ове листе.
Шифра Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ4ЕО 13Е013ЕЛО Електрично осветљење Н 2+2+0 5
ОГ4ЕИ2 13Е013ЕИ2 Електричне инсталације ниског напона 2 Н 2+2+0,5 5
ОГ4ВП 13Е013ВМП Вишемоторни погони П 2+2+0 5
ОГ4РЕП 13Е013РЕП Регулација електромоторних погона Н 2+1,5+0,5 5
ОГ4ЕП2 13Е013ЕП2 Енергетски претварачи 2 П 2+2+0,5 5
ОГ4УЕП 13Е013УЕП Управљање енергетским претварачима Н 2+1+1 5
ОГ4ДПП 13Е013ГДПП Дигитално управљање претварачима и погонима П 2+1+1 5
ОГ4ЕВ 13Е013ЕВО Електрична возила Н 2,5+1+0,5 5
ОГ4ЗЗЕ 13Е013ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина П 3+1+0 5
ОГ4ИЕМ 13Е013ИЕМ Испитивање електричних машина П 2+0+2 5
ОГ4ЕМС 13Е013ЕМЈС Електричне машине за једносмерну струју Н 2+1+1 5
ОГ4СЕИ 13Е013СЕИ Специјалне електричне инсталације П 2+1+1 5
МС1ЕТ 13E013ЕФТ Енергетски ефикасни електротермички процеси П 2+1+1 5
ОГ4ПКО 13Е013ПКО Претварачка кола за обновљиве изворе енергије П 2+2+0 5
  13Е013САЕ Софтверски алати у електроенергетици 3) Н 2+2+0 5
  13Е013ОПИ Општи инжењеринг П 2+2+0 5

3) Предмет се не нуди у школској 2016/17., 2017/18. години.

 

Листа 3: Изборни предмети са осталих модула ЕТФ-а
Напомена: са ове листе могуће је изабрати највише 2 предметa.
Шифра Нова шифра Предмет Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ИР2ОО1 13Е112ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 Н 2+2+1 6
ОФ2ОДЕ 13Е042ОД Основи дигиталне електронике Н 3+1+1 6
ОС3РА 13Е053РА Роботика и аутоматизација П 3+1+1 6
  13Е033ОТГ Основи телекомуникација П 3+1+0 5
ОС4УРВ 13Е054УРВ Управљање у реалном времену Н 3+1+1 6

 

Листа 4: Практикуми Катедре за електроенергетске системе
Сви практикуми имају по 2 часа.
Шифра Нова шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ3ПЕС 13Е024ПЕС Практикум из елемената електроенергетских система Н 0+1+1 3
ОГ4ПСА 13Е022ПСА Практикум из софтверских алата у електроенергетици*) Н 0+0+2 3
ОГ4ПАЕ 13Е024ПАЕ Практикум из анализе електроенергетских система Н 0+1+1 3
ОГ4ПЛВ 13Е024ПЛВ Практикум - Лабораторијске вежбе из електроенергетских система П 0+0+2 3
*) Практикум из софтверских алата у електроенергетици може се изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

 

Листа 5: Практикуми Катедре за енергетске претвараче и погоне
Сви практикуми имају по 2 часа.
Шифра Нова шифра Практикум Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ4ПЕП 13Е014ПЕП Практикум из електромоторних погона Н 0+0+2 3
ОГ4ПРП 13Е014ПРЕП Практикум из регулације електромоторних погона П 0+0+2 3
ОГ4ПДС 13Е013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора Н 0+0+2 3

 

Листа 6: Пројекти Катедре за електроенергетске системе
Шифра Нова шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ-П5 13Е024ПРРП Пројекат из разводних постројења Н 0+0+2 2
ОГ-П6 13Е024ПРРЗ Пројекат из релејне заштите Н 0+0+2 2
ОГ-П8 13Е024ПРПП Пројекат из пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици Н 0+0+2 2
ОГ-П10 13Е024ПРТВ Пројекат из технике високог напона Н 0+0+2 2

 

Листа 7: Пројекти Катедре за енергетске претвараче и погоне
Шифра Нова шифра Пројекат Парни или непарни семестар Часови (П+В+Л) Кредити
ОГ-П1 13Е014ПРЕТ Пројекат из енергетских трансформатора Н 0+0+2 2
ОГ-П2 13Е014ПРЕИ Пројекат из електричних инсталација Н 0+0+2 2
ОГ-П3 13Е014ПРПЕ Пројекат из електромоторних погона Н 0+0+2 2
ОГ-П4 13Е014ПРСМ Пројекат из синхроних машина Н 0+0+2 2
ОГ-П7 13Е014ПРЕН Пројекат из енергетских претварача Н 0+0+2 2
ОГ-П9 13Е014ПРУП Пројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима Н 0+0+2 2

Напомена:

У оквиру студијског програма основних студија студент Енергетског одсека мора да положи тачно два курса страног језика.

Завршни рад може да се ради из уже стручних области катедри Одсека за енергетику, које се обрађују у оквиру доле наведених обавезних стручних предмета, као и у оквиру свих изборних предмета са листа 1 и 2:

 • Електрична мерења 1
 • Механика
 • Електричне машине
 • Електроенергетске инсталације ниског напона
 • Термички процеси у електроенергетици
 • Асинхроне машине
 • Енергетски трансформатори
 • Енергетски претварачи 1
 • Техника високог напона 1
 • Анализа електроенергетских система 1
 • Синхроне машине
 • Разводна постројења
 • Електромоторни погони
 • Релејна заштита
 • Дистрибутивне и индустријске мреже
 • Елементи електроенергетских система