Почетна

Упис кандидата на докторске академске студије за школску 2014/2015. годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

31.10.2014.

Коначне буџетске ранг листе за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2012/13. години и школској 2013/14. години.

Коначна буџетска ранг листа за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2012/13 години.

Коначна буџетска ранг листа за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2013/14 години.

Сви студенти са коначних ранг листа стекли су право да се финансирају из буџета у школској 2014/15. години (генерације уписанe школске 2012/13. и школске 2013/14. године).

Упис студената са ранг листа обавиће се у понедељак 3.11. и уторак 4.11.2014. године у периоду од 14 до 16 часова.

За упис је потребно:

 • индекс
 • два пријавна листа (образац ШВ 20)
 • признаницa са назнаком „за Универзитет на 100 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200

Студенти који уписују другу годину морају приложити и попуњен   План студија и План студијско-истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.


30.10.2014.

Прелиминарне буџетске ранг листе за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2012/13. години и школској 2013/14. години

Прелиминарна буџетска ранг листа за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2012/13 години

На прелиминарној буџетској ранг листи за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2012/13,  сви студенти са ранг листе стекли су право да се финансирају из буџета у школској 2014/15. години.

Прелиминарна буџетска ранг листа за студенте који су први пут уписани на докторске академске студије у школској 2013/14 години

На прелиминарној буџетској ранг листи за студенте који су први пут  уписани на докторске академске студије у школској 2013/14, сви студенти са ранг листе стекли су право да се финансирају из буџета у школској 2014/15. години.

Евентуалне жалбе на прелиминарне буџетске ранг листе могу се поднети у петак 31. октобра 2014. године од 11 до 14 часова у Студентском одсеку.

Студенти са буџетских ранг листа, уписиваће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно објављеним терминима.


24.10.2014.

Обавештење о преосталом буџетском месту  у првој години докторских академских студија.

Обавештавамо вас да је након уписа кандидата који се финансирају из буџета у првој години докторских академских студија, преостало једно буџетско место и да ће се прозивка кандидата извршити према редоследу са ранг листе.

Сви заинтересовани кандидати за преостало слободно место за буџет морају бити присутни у понедељак, 27.10.2014. у 12 часова, у Студентском одсеку, због прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидат je у обавези да се одмах упишe. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 17 часова.


23.10.2014.

Обавештење о упису школске 2014/15. године за студенте докторских академских студија

Према Закону о високом образовању студенти на свим нивоима студија морају уписати школску годину да би остали у статусу студента.

Услов за упис школске године је да су студенти измирили све доспеле финансијске обавезе према Факултету.

Приликом уписа школске године студенти докторских академских студија уписују и одговарајаћу студијску годину, односно семестар у текућој школској години.

Студенти прве студијске године уписују другу студијску годину студија ако имају остварених најмање 37 ЕСПБ у првој студијској години.

Студенти друге студијске године уписују трећу студијску годину ако  имају оставрено укупно 120 ЕСПБ.

Школарина за студијску годину износи 237.600 динара, и може се платити у четири једнаке рате по 59.400 динара. Прва рата мора бити уплаћена приликом уписа.

Уколико немају потребан услов за упис наредне студијске године, студенти морају обновити упис текуће студијске године. Приликом обнове уписа текуће студијске године у школској 2014/15. години не плаћају се обновљени уписи предмета.

Упис  ће се обавити у периоду од 24. до 31. октобра 2014. године, у термину од 15 до 17 часова, у Студентском одсеку. Студенти који се рангирају за финансирање из буџета уписиваће се након објављениx  ранг листа за буџет.

За упис је потребно:

 • индекс
 • два пријавна листа (образац ШВ 20)
 • две одвојене признанице са назнаком „за Универзитет“, једна ( за све студенте) на 100 динара и друга (за самофинансирајуће студенте) на 1.500 динара, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200
 • школарина се уплаћује са позивом на број који је везан за број индекса студента, а који студенти могу видети на својим сервисима.

Студенти који уписују први пут другу годину морају приложити и попуњен   План студија у договору са ментором и руководиоцем модула.

Студенти прве и друге године који немају остварене ЕСПБ бодове за Студијски истраживачки рад у првој и другој години, треба да поднесу   План студијско-истраживачког рада.

РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА

Студенти уписани на докторске академске студије школске 2012/13. године и школске 2013/14. године рангирају се за финансирање из буџета, ако су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2013/14. години.

30 студената има право финансирања из буџета из генерације уписаних студената у школској 2012/13. години и 30 студената из генерације уписаних у школској 2013/14. години.

Студенти се рангирају у складу са Правилником о докторским студијама, чл. 16, по формули за формирање ранг листе, за 2. и за 3. годину.

У укупан број бодова, на основу којих ће се вршити рангирање, рачуна се и број бодова добијен за остварене научне радове категорије М10-М60, објављене током претходних година студија на докторским студијама на овом Факултету, а који су дефинисани Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС, број 38/08).

Доказе који се односе на остварене научне радове потребно је доставити Студентском одсеку најкасније до уторка 28.10.2014. године до 12 часова у следећој форми:

 • одштампана библиографија са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем , снимљене на CD

Посебни услови за рангирање

Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=0,5 уколико на конкурсу поднесу доказ о испуњавању услова који су дефинисани чланом 16. став 1. тачка 1, Правилника о докторским студијама. Услови дефинисани чланом 16. став 1. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.


21.10.2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о коначним ранг листама кандидата који су конкурисали за упис у прву годину докторских академских студија у школској 2014/2015. години

Коначна јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2014/15. години

На коначној јединственој ранг листи налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис  на докторске академске студије у школској 2014/2015. години.

Коначна буџетска ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2014/15. години

На коначној буџетској ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Информације о упису:

Извод из Правилника о докторским студијама (члан 18.):

Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати са листе за буџетско финансирање. Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са буџетске листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета и оних који се сигурно уписују у статусу самофинасирања обавиће се у четвртак, 23.10. и петак, 24.10.2014. године у Студентском одсеку у термину од 14 до 17 часова.

У петак , 24.10.2014. године после завршеног уписа у поподневним часовима биће објављено обавештење о евентуално слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на буџетској листи по члану 18 Правилника, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи испод 30. ранга на листи за буџет.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у понедељак, 27.10.2014. у 12 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 17 часова.

За упис је потребно:

Оверене фотокопије:

 • дипломa и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука и уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија
 • извод из матичне књиге рођених;
 1. Индекс се добија при упису
 2. 2 пријавна листа (образац ШВ 20)
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm
 4. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то:
  • за студенте који се финансирају из буџета, на износ од 100 динара
  • за самофинансирајуће студенте, једна на 1.500 динара и друга на 100 динара
 5. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за годину износи 237.600 динара и може се платити у четири једнаке рате по 59.400 динара.

  Кандидати који се условно уписују плаћају надокнаду за допунске испите, не плаћају школарину док се не упишу на докторске студије, односно не положе допунске испите.

Приликом уписа неопходно је приложити и:

 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (не односи се на кандидате који се условно уписују).

Студенти који се уписују први пут у прву годину докторских академских студија бирају предмете по акредитованом студијском програму из 2013. године, Докторске студије - Акредитација 2013.


20.10.2014.

РЕШЕЊА НА ЖАЛБЕ НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Решења по жалбама на прелиминарну ранг листу:

Евентуалне жалбе Декану могу се поднети у уторак 21.10.2014. године до 12 часова у Студентском одсеку.


17.10.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНИМ РАНГ ЛИСТАМА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ

Прелиминарна јединствена ранг листа за упис на докторске академске студије

На прелиминарној ранг листи за упис на докторске академске студије налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2014/15. години.

Прелиминарна буџетска ранг листа за упис на докторске академске студије

На прелиминарној буџетској ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у понедељак 20. октобра 2014. године до 13 часова у Студентском одсеку.


16.10.2014.

Прелиминарна ранг листа

Прелиминарна ранг листа за упис на докторске студије биће објављена сутра, у петак, 17.10.2014. године, уместо 16. октобра, како је било предвиђено конкурсом.


Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2014/2015. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2014/2015. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 100 студената, од чега је 30 буџетских и 70 самофинансирајућих.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

План студија:

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
2. 2 предмета са изабраног модула 2x9=18
2. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
2. 1 општеобразовни предмет 6
2. Научно-стручни рад 3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
3. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 60

II Општи услови конкурса

На студијскe програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом факултета, односно Универзитета;
 • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и
 • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Наставно научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

III Право уписа

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

IV Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком.

V Упис држављана који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

VI Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија износи 237.600 динара.
Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VII Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 06. октобра до 10. октобра 2014. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист предају следећа документа:

фотокопије

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука;
 • уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија;
 • извод из матичне књиге рођених;

доказе који се односе на остварене научне радове

 •  библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију)
 •  електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD)

фотокопије

 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве.

VIII Конкурсни рокови

 • Пријава на конкурс од 06. до 10. октобра од 14 до 17 часова
 • Прелиминарна ранг листа биће објављена 16. октобра
 • Подношење жалби на прелиминарну ранг листу 17. октобра до 13 часова у Студентском одсеку
 • Решења жалби 17. октобра по доношењу одлука Комисије за студије III степена
 • Подношење евентуалних жалби Декану Факултета 20. октобра до 12 часова
 • 21. октобра до 12. часова биће објављена решења жалби Декану и коначна ранг листа примљених кандидата за упис
 • Упис примљених кандидата 22, 23 и 24. октобра 2014. године од 14 до 17 часова у Студентском одсеку

IX Посебни услови за рангирање

 • Кандидати се могу рангирати за упис уколико су претходне академске студије првог и другог степена са најмање 300 ЕСПБ бодова завршили у периоду не дужем од 102 месеца.
  У случају дужег периода студирања претходних студија кандидат подноси посебно образложење разлога продуженог периода студирања уз адекватну документацију. Комисија за студије III степена процењује оправданост разлога за продужење студија наведених у образложењу, те се кандат рангира за упис само уколико Комисија прихвати наведене разлоге као оправдане.
 • Максималан број бодова BN дефинисан чланом 9. Правилника о докторским студијама који се може остварити износи 10.
 • Бодови BN се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 38/08).
 • Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1, уколико на конкурсу поднесу доказ о испуњавању услова који су дефинисани чланом 15. став 4. тачка 1, Правилника о докторским студијама.  Услови дефинисани чланом 15. став 4. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 3.000 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.