Почетна arrow Упис arrow Докторске академске студије

Упис кандидата на докторске академске студије за школску 2013/2014. годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

31.10.2013.

Завршен је упис студената на докторске академске студије који се финасирају из буџета

Обавештавамо кандидате за упис на докторске студије у школској 2013/14. години да се свих 30 кандидата са ранг листе за упис, који су стекли право финансирања из буџета уписало и да је буџетска квота попуњена.

Упис за самофинаснирајуће студенте се наставља сутра, у петак, 01.11.2013. године у термину од 14 до 17 часова.


30.10.2013.

Ранг листе за упис на докторске студије у школској 2013/14. години

Објављујемо:

Решења Декана на поднете жалбе:

Упис ће се обавити по већ објављеном обавештењу и терминима.


29.10.2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о коначним ранг листама кандидата који су конкурисали за упис на прву годину докторских студија за школску 2013/2014.годину

Извињавамо се због кашњења објављивања коначне ранг листе.

Објављујемо коначне ранг листе кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије за школску 2013/14. годину.

На коначној јединственој ранг листи налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2013/14. године.

На коначној буџетској ранг листи према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената који се финансира из буџета, првих 30 кандидата финансираће се из буџета.

Решења по жалбама на прелиминарну ранг листу:

Евентуалне жалбе Декану на коначне ранг листе могу се поднети у уторак, 29. 10. 2013. године до 17 часова и у среду, 30.10.2013.године до 10 часова у Студентском одсеку.

Информације о упису

Извод из Правилника о докторским студијама:

Члан 18.

Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати са листе за буџетско финансирање.

Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са буџетске листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета и оних који се сигурно уписују у статусу самофинасирања обавиће се у среду, 30.10. и четвртак, 31.10.2013. године у Студентском одсеку у термину од 14 до 17 часова.

У четвртак, 31.10. после завршеног уписа у поподневним часовима биће објављено обавештење о евентуално слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на буџетској листи по члану 18 Правилника, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи испод 30. ранга на листи за буџет.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у петак, 01.11.2013. у 12 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 17 часова.

За упис је потребно:

 1. Индекс се добија при упису
 2. 2 пријавна листа (образац ШВ 20)
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm
 4. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то:
  • за студенте који се финансирају из буџета, на износ од 100 динара
  • за самофинансирајуће студенте, једна на 1.500 динара и друга на 100 динара
 5. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за годину износи 216.000 динара и може се платити у четири једнаке рате по 54.000 динара.

Кандидати који се условно уписују плаћају надокнаду за допунске испите, не плаћају школарину док се не упишу на докторске студије, односно не положе допунске испите.

Приликом уписа неопходно је приложити и:

 1. Потписану сагласност Ментора
 2. План студија за прву годину студија (не односи се на кандидате који се условно уписују).

Студенти који се уписују први пут у прву годину докторских академских студија бирају предмете по акредитованом студијском програму из 2013. године, Докторске студије - Акредитација 2013.


25.10.2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРЕЛИМИНАРНИМ РАНГ ЛИСТАМА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ

Објављујемо:

На прелиминарној јединственој ранг листи за упис на докторске академске студије налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2013/14. године.

На прелиминарној буџетској ранг листи налазе се сви кандидати који су стекли право на упис. Према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената који се финансира из буџета, првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у понедељак, 28.октобра до 13 часова у Студентском одсеку.


24.10.2013.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
везано за прелиминарну ранг листу

Обавештавају се кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2013/14. години, да ће услед техничких разлога, прелиминарна ранг листа за упис бити објављенa у петак 25.10.2013. године. У складу са тим померају се и други конкурсни рокови.

Конкурсни рокови:

 • Подношење жалби на прелиминарну ранг листу у понедељак, 28.октобра до 13 часова у Студентском одсеку
 • Решења жалби у понедељак, 28.октобра по доношењу одлука Комисије III степена
 • Подношење евентуалних жалби Декану Факултета у уторак, 29.октобра до 12 часова
 • У уторак, 29. октобра у поподневним часовима биће објављена решења жалби Декану и коначна ранг листа
 • Упис примљених кандидата обавиће се 30 и 31.октобра 2013. године од 14 до 17 часова у Студентском одсеку

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2013/2014. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2013/2014. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 100 студената, од чега је 30 буџетских и 70 самофинансирајућих.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садрже предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

План студија:

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
2. 2 предмета са изабраног модула 2x9=18
2. 2 предмета са било ког модула, укључујући и изабрани модул 2x9=18
2. 1 општеобразовни предмет 6
2. Научно-стручни рад 3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
3. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 60

II Општи услови конкурса

На студијскe програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом факултета, односно Универзитета;
 • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и
 • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Наставно научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

III Право уписа

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

IV Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком.

V Упис држављана који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

V Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија износи 216.000,00 динара.

Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра.

Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VI Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 14. октобра до 21. октобра 2013. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист предају следећа документа:

оверене фотокопије

 • диплому о завршеним студијама (основне студије и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука
 • уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија
 • извод из матичне књиге рођених

фотокопије

 • доказе који се односе на остварене научне радове (библиографија са пуном пагинацијом референци и фотокопије радова са видљивим DOI бројем)
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика)

VII Конкурсни рокови

 • Пријава на конкурс од 14. до 18 .10. од 14 до 17 часова и 21. октобра (до 12 часова)
 • Прелиминарна ранг листа биће објављена 24. октобра
 • Подношење жалби на прелиминарну ранг листу 25.октобра до 13 часова у Студентском одсеку
 • Решења жалби 25.октобра по доношењу одлука Комисије III степена
 • Подношење евентуалних жалби Декану Факултета 28.октобра до 12 часова
 • 28. октобра у поподневним часовима биће објављена решења жалби Декану и коначна ранг листа примљених кандидата за упис
 • Упис примљених кандидата 29, 30 и 31.октобра 2013. године од 14 до 17 часова у Студентском одсеку

VII Услови рангирања за финасирање из буџета

Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК, уколико на конкурсу поднесу доказ о испуњавању услова који су дефинисани чланом 15 Правилника о докторским студијама.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 3000 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.