Почетна arrow Упис arrow Докторске академске студије

Упис кандидата на докторске академске студије за школску 2014/2015. годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

20.10.2014.

РЕШЕЊА НА ЖАЛБЕ НА ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Решења по жалбама на прелиминарну ранг листу:

Евентуалне жалбе Декану могу се поднети у уторак 21.10.2014. године до 12 часова у Студентском одсеку.


17.10.2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЛИМИНАРНИМ РАНГ ЛИСТАМА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ

Прелиминарна јединствена ранг листа за упис на докторске академске студије

На прелиминарној ранг листи за упис на докторске академске студије налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2014/15. години.

Прелиминарна буџетска ранг листа за упис на докторске академске студије

На прелиминарној буџетској ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у понедељак 20. октобра 2014. године до 13 часова у Студентском одсеку.


16.10.2014.

Прелиминарна ранг листа

Прелиминарна ранг листа за упис на докторске студије биће објављена сутра, у петак, 17.10.2014. године, уместо 16. октобра, како је било предвиђено конкурсом.


Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2014/2015. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2014/2015. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 100 студената, од чега је 30 буџетских и 70 самофинансирајућих.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

План студија:

Година Обавезе ЕСПБ
1. 3 предмета са изабраног модула 3x9=27
1. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
1. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
2. 2 предмета са изабраног модула 2x9=18
2. 2 предметa са било ког модула 2x9=18
2. 1 општеобразовни предмет 6
2. Научно-стручни рад 3
2. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 15
3. Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе 60

II Општи услови конкурса

На студијскe програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом факултета, односно Универзитета;
 • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и
 • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Наставно научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

III Право уписа

Лице је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

IV Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком.

V Упис држављана који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

VI Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија износи 237.600 динара.
Годишња школарина за стране држављане износи 4.000 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате.

VII Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија примају се од 06. октобра до 10. октобра 2014. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист предају следећа документа:

фотокопије

 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) или стеченом академском звању магистра наука;
 • уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија;
 • извод из матичне књиге рођених;

доказе који се односе на остварене научне радове

 •  библиографију са пуном пагинацијом референци (предати одштампану верзију)
 •  електронске верзије радова са видљивим DOI бројем (снимљене на CD)

фотокопије

 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве.

VIII Конкурсни рокови

 • Пријава на конкурс од 06. до 10. октобра од 14 до 17 часова
 • Прелиминарна ранг листа биће објављена 16. октобра
 • Подношење жалби на прелиминарну ранг листу 17. октобра до 13 часова у Студентском одсеку
 • Решења жалби 17. октобра по доношењу одлука Комисије за студије III степена
 • Подношење евентуалних жалби Декану Факултета 20. октобра до 12 часова
 • 21. октобра до 12. часова биће објављена решења жалби Декану и коначна ранг листа примљених кандидата за упис
 • Упис примљених кандидата 22, 23 и 24. октобра 2014. године од 14 до 17 часова у Студентском одсеку

IX Посеби услови за рангирање

 • Кандидати се могу рангирати за упис уколико су претходне академске студије првог и другог степена са најмање 300 ЕСПБ бодова завршили у периоду не дужем од 102 месеца.
  У случају дужег периода студирања претходних студија кандидат подноси посебно образложење разлога продуженог периода студирања уз адекватну документацију. Комисија за студије III степена процењује оправданост разлога за продужење студија наведених у образложењу, те се кандат рангира за упис само уколико Комисија прихвати наведене разлоге као оправдане.
 • Максималан број бодова BN дефинисан чланом 9. Правилника о докторским студијама који се може остварити износи 10.
 • Бодови BN се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 38/08).
 • Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1, уколико на конкурсу поднесу доказ о испуњавању услова који су дефинисани чланом 15. став 4. тачка 1, Правилника о докторским студијама.  Услови дефинисани чланом 15. став 4. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.

За трошкове које Факултет има у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 3.000 динара на жиро-рачун факултета 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.