Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Заштита података
Акроним СИ4ЗП
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Јовановић
доц. др Жарко Станисављевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Жарко Станисављевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Жарко Станисављевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Рачунарске мреже,
Оперативни системи 1
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима заштите података.
Разумевање основа криптографије и сигурносних протокола.
Упознавање са ризицима у мрежном окружењу и упознавање са свим нивоима на којима мере заштите треба да буду уведене.
Исход предмета Студенти ће стећи знања о начинима за одвраћање, детекцију, спречавање и неутралисање нарушавања сигурности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Расположивост, аутентикација, ауторизација, тајност, интегритет и контрола приступа. One-Time-Pad, Алгоритми тока (RC4), блоковски алгоритми (DES, AES), асиметрични алгоритми (Diffie-Hellman, RSA), хеш функције (MD-5). Аутентикационе апликације, управљање кључевима, сигурне Web конекције, електронско плаћање. Пасивни напади, активни напади, малициозни програми. Denial of Service. Мрежне баријере.
Садржај практичне наставе Исти као и за теоријску наставу.
Литература
1William Stallings, Cryptography and Network Security, 3rd edition, Prentice Hall, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе 30 часова предавања, 30 часова вежби на табли, 15 часова практичних вежби у лабораторији. Приближно 70 сати самосталног учења и вежбања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0