Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Софтверски алати база података
Акроним СИ4САБ
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Цветановић
ас. мс Стефан Тубић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Цветановић
ас. мс Стефан Тубић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Увођење у софтверске алате за развој база података.
Увођење у софтверске алате за одржавање и коришћење база података.
Увођење у програмско окружење за базе података.
Исход предмета Знање у вези коришћења софтверских алата за развој база података.
Знање у вези коришћења софтверских алата за одржавање и коришћење база података.
Знање у вези програмског окружења за базе података.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА РАЗВОЈ БАЗА ПОДАТАКА: Развој у IE нотацији. Развој у модификованој ERM нотацији. Детаљи имплементације алата.
СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА: Креирање и администрирање. Генерисање извештаја. Обрада догађаја.
ПРОГРАМСКО ОКРУЖЕЊЕ ЗА БАЗЕ ПОДАТАКА: Програмирање на нивоу базе података. Програмирање на нивоу апликације. Објектно-релационо мапирање.
Садржај практичне наставе Креирање модела података коришћењем IE нотације.
Креирање ускладиштених SQL процедура.
Креирање Java програма који користе JDBC приступ бази података.
Литература
1ERWin User Guide, Computer Associates
2SQL in a Nutshell, K.E.Kline, O'Reilly
3Database Programming with JDBC and Java, G.Reese, O'Reilly
4Database Systems, T.Connolly, C.Begg, Addison Wesley
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања.
Вежбе.
Лабораторијске вежбе.
Домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0