Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарска графика
Акроним СИ4РГ
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ђорђе Ђурђевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ђорђе Ђурђевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Не постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курсева СИ2ОО1 и СИ2OO2.
Циљ предмета Разумевање и овладавање принципима рачунарске 2D и 3D графике и анимације. Упознавање са технологијама графичких уређаја, учење графичких трансформација, пројекција, представљања боје, сенчења и анимације, као и често коришћених алгоритама у рачунарској графици, графичких 2D пакета SRGP и Java 2D, односно 3D пакета SPHIGS и OpenGL.
Исход предмета Након успешно савладаног курса, студенти ће бити способни да:
- опишу принципе рада уређаја који се користе у рачунарској графици;
- интерпретирају и примењују најважније алгоритме рачунарске графике;
- креирају 2D графичке апликације засноване на библиотеци класа Java 2D;
- креирају 3D графичке апликације засноване на библиотеци функција OpenGL.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преносивост софтвера и графички стандарди. Улазни и излазни уређаји. 2D пакети: SRGP и Java 2D. Основни растерски алгоритми. Геометријски односи. Попуњавање. Одсецање. Трансфромације. Пројекције. 3D пакети: SPHIGS и OpenGL. Сакривене површи и линије. Репрезентација 3D модела. Модели боја. Мреже полигона. Текстуре. Осветљење и модели сенчења. Анимација.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе, лабораторијске показне вежбе и лабораторијске контролне вежбе. Намена лабораторијских вежби је стицање практичних вештина писања графичких апликација и то: 2D апликација коришћењем пакета Java 2D, односно 3D апликација коришћењем библиотеке OpenGL. Аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе прате предавања и обрађују специфичне теме.
Литература
1Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J., "Computer Graphics – Principles and Practice", 2nd ed. in C, Addison-Wesley Pub. Co., 1996.
2Shreiner, D., Bill The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
3Oracle, "Programmer’s Guide to the Java 2D™ API", 2001.
4Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Рачунарска графика", Београд, 2012., Tartalja, I., "Slides for Lectures on the Subject Computer Graphics", Belgrade, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним и лабораторијским вежбама увежбава примена алгоритама и коришћење широко распрострањених пакета за писање графичких апликација. Студенти самостално израђују 2 пројекта (један из 2D, други из 3D графике).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 30
Семинари 0