Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Перформансе рачунарских система
Акроним СИ4ПРС
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јелица Протић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Немања Којић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Немања Којић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Учење основних концепата анализе рачунарских перформанси и области њихове примене. Приказ поједностављених модела компонената рачунарског система (процесори, меморије, дискови). Оспособљавање студената за моделирање и анализу рачунарских система и мрежа помоћу стохастичких метода и анализе средњих вредности (МВА) коришћењем отворених и затворених мрежа са редовима за чекање.
Исход предмета Студенти ће бити у стању да: одаберу одговарајућу технику моделирања у зависности од карактеристика рачунарске компоненте или система, поставе апстрактан модел, наведу претпоставке и апроксимације за конкретан модел, израчунају индикаторе перформанси система на основу датих параметара, критички дискутују добијене нумеричке показатеље перформанси при интерпретацији резултата анализе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Технике и области примене рачунарских перформанси. Перформансе процесора, меморијског подсистема и дискова. Моделирање рачунарских система мрежама редова за чекање. Поасонов процес. Формула рођења и смрти. Експоненцијални и неекспоненцијални модели. Полачек-Хинчинова формула. Затворене мреже. Отворене мреже. Мрежа са централним опслужиоцем. Стохастичка и МВА анализа система и мрежа.
Садржај практичне наставе Задаци и примери из области дефинисаних теоријским делом, а посебно: моделирање дискова линеарним, дискретним и континуалним моделом, примери моделирања појединачним редом за чекање, циклички модел мултипрограмирања, мрежа са централним сервером, Бјузенов алгоритам. Интерактивни системи и њихова анализа стохастичким методама и помоћу МВА алгоритма
Литература
1Rai Jain, "The Art of Computer Systems Performance Analysis," John Wiley and Sons, 1991.
2Перформансе рачунарских система, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/prs/materijali/, Computer Systems Performance, presentations used on lectures and auditory exercises, Web site of the Department of Computer Engineering and Informatics, School of Electrical Engineering, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/prs/materijali/
3Daniel A. Menasce, Lawrence W. Dowdy, Virgilio A.F. Almeida,"Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example," Prentice Hall, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на табли, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0