Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмски преводиоци 1
Акроним СИ4ПП1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Немања Којић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Немања Којић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Položeni kursevi: Objektno-orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Arhitektura računara
Циљ предмета Циљ предмета је упознавање студената са основним појмовима теорије формалних језика, са основним техникама конструкције језичких процесора, компајлера и интерпретатора и оспособљавање студената за употребу стандардних алата за конструкцију језичких процесора и компајлера.
Исход предмета Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области конструкције програмских преводилаца. Да буде у стању да на формалан начин опише синтаксу језика и применом стандарних алата конструише једноставније језичке процесоре и транслаторе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод, Лексичка анализа, Генералне карактеристике микроЈаве, Синтаксна анализа, Концепт и технике парсирања, Коришћење генераторa парсера, Синтаксно-управљано превођење, Табеле симбола, Објектно'-оријентисани конструкти, Извршно окружење, Генерисање кода за виртуелне (микројава) и физичке (x86) процесоре, Једноставни генератор кода.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације преводиоца (лексичког анализатора, парсера, генератора кода за микроЈаву) који студент самостално израђује.
Литература
1Modern Compiler Implementation in Java 2nd Ed, A. W. Appel, Cambridge University Press, 2002
2Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006.
3Zbirka zadataka iz programskih prevodilaca 1, D. Velašević, D. Bojić, Akademska misao, 2001., A Collection of solved problems in compilers, D. Velasević, D. Bojić, Akademska misao, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 40
Семинари 0