Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање Интернет апликација
Акроним СИ4ПИА
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Објектно оријентисaно програмирање помоћу програмског језика Јава
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима развоја вишеслојних Интернет апликација базираних на програмском језику Јава (Java servlets, JSP, JSF framework). Примена најсавременијих технологија за дизајн и имплементацију комерцијалних Интернет апликација
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да пројектују и развију вишеслојне Интернет апликације потребне сложености користећи најефикасније методе и технологије. Кроз садржај курса упознаће се и са врстама Интернет апликација, као и са основама Веб дизајна.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти Интернет апликација. Појмови и примена трослојних и вишеслојних апликација, употреба Веб сервера, повезивање са базама података. Развој апликација помоћу Јава технологије - Јава сервлети, ЈСП стране, Ајакс, употреба фрејмворка ЈСФ. Појам, концепти и употреба Веб сервиса.
Садржај практичне наставе Приказ великог броја примера из праксе Интернет апликација имплементираних Јава технологијом. Пример постепеног развоја сложених апликација новије генерације. Самостална израда вишеслојне Интернет апликације употребом ЈСФ фрејмворка.
Литература
1"Core JavaServer Faces", Third Edition, D. Geary and C. Horstmann, Prentice Hall, May 2010
2"The Java Web Services Tutorial" Sun Microsystems, February 2007
3"More Servlets and JavaServer Pages", Marty Hall, Sun Microsystems Press/ Prentice Hall, 2006
4Б. Николић, Програмирање Интернет апликација помоћу програмског језика Јава, ИСБН 978-86-7912-058-8, Београд, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 40
Семинари 0