Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Паралелни рачунарски системи
Акроним СИ4ПАР
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Јовановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Зоран Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Зоран Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Архитектура и организација рачунара I
Циљ предмета Understanding: limits in parallelising execution, parallelism at the instruction level, loop level parallelism and runtime detecting and implementing of parallelism in hardware
Исход предмета Дубоко познавање рада суперскаларних и процесора са веома широком инструкцијском речи, оптимизационих делова компајлера и модела паралелизма
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Паралелизам на инструкцијском нивоу. Зависности по подацима и графови зависности по подацима. Распоређивање по трагу. Спекулативно извршавање. Паралелизам у петљама. Графови зависности по подацима за петље. Софтверска проточност. Векторски суперрачунари, машине са врло широком инструкцијском речи и суперскаларни процесори. Вишејезгарни процесори. Hyperthreading.
Садржај практичне наставе Употреба симулатора
Литература
1Зоран Јовановић: Инструкцијски ниво паралелизма, АТЦ Авангарда, Београд 2006., Zoran Jovanovic: Instruction level of parallelism, ATC Avangarda, Belgrade 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Настава у учионици, рад са симулаторима, разјашњавање детаља делова курса након што су студенти учили те делове
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 70
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0