Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Информациони системи 2
Акроним СИ4ИС2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Стефан Тубић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Стефан Тубић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Увођење у систем-анализу и моделирање сложених система,.
Увођење у сервисно-оријентисане информационе системе.
Увођење у информационе системе засноване на складиштима података..
Исход предмета Знање из систем-анализе и моделирања сложених система коришћењем BPMN метода.
Знање из сервисно-оријентисаних информационих система заснованих на BPEL језику.
Знање из складишта података и основа OLAP обраде.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА: BPMN метод и стандард. Моделирање оркестрације коришћењем BPMN. Моделирање кореографије коришћењем BPMN.
СЕРВИСНО-ОРИЈЕНТИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ: Сервисно-оријентисана архитектура и инфраструктура. BPEL језик. Мапирање BPMN-BPEL.
СКЛАДИШТА ПОДАТАКА. Значај, развој и пуњење складишта података. Основе OLAP обраде.
Садржај практичне наставе Креирање и симулација BPMN модела.
Креирање и извршавање BPEL програма.
SQL упити са елементима.OLAP.
Литература
1Essential Business Process Modeling, M.Havey, O'Reilly
2Business Intelligence Roadmap, L.T.Moss, S.Atre, Addison Wesley Professional
3Business Proces Model and Notation (BPMN) Version 2.0, OMG
4Web Services Business Process Execution Language Version 2.0, OASIS
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања.
Вежбе
Лабораторијске вежбе.
Домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0