Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Тестирање софтвера
Акроним СИ3ТС
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са сврхом и значајем тестирања софтвера. Упознавање студената са основним техникама тестирања софтвера. Примена теорије на практичном пројекту уз употребу одговарајућих алата за тестирање.
Исход предмета Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да разуме улогу и основне поставке тестирања софтвера. Да је у стању да изабере и примени одговарајућу технику према технологији и апликативном домену. Да дизајнира и имплементира тест примере. Да схвата своју улогу у тимској активности тестирања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни појмови. Мануелно и аутоматизовано тестирање. Јединично тестирање. Технике беле кутије. Технике покривања кода засноване на току контроле. Технике тока података. Технике црне кутије. Тестирање засновано на моделу Интеграционо тестирање. Системско тестирање. ОО тестирање. Тестирање паралелних и web апликација. Управљање процесом тестирања. Употреба алата.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Лабораторијске вежбе упознавања са алатима. Практичан пројекат из области тестирања задатог софтвера који студент самостално израђује.
Литература
1Software Testing – A Craftsman Approach, Paul Jorgensen, 1995.
2The Art of Software Testing, G. Myers, John Wiley and Sons, 2001, друго издање
3Foundations of Software Testing, A. Mathur, Addison-Wesley Professional. 2008.
4наставне скрипте
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, самостална израда два пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 40
Семинари 0