Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системски софтвер
Акроним СИ3СС
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Саша Стојановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Саша Стојановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени курсеви: Објектно-оријентисано програмирање 1, Алгоритми и структуре података, Архитектура рачунара
Циљ предмета Основе асемблерског програмирања x86 и ARM процесорских архитектура. Упознавање са функцијама и начином конструкције различитих системских алата, као што су макро процесори, асемблери, емулатори, повезивачи и пуниоци.
Исход предмета Оспособљавање студената да разумеју функцију и начине конструкције различитих системских алата, као што су макро процесори, асемблери, емулатори, повезивачи и пуниоци. Студенти треба да буду у стању да и сами конструишу и имплементирају сличне алате или прилагоде већ постојеће. Студенти се упознају са основама асемблерског програмирања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе x86 и ARM асемблера. Функције асемблера као алата. Конструкција асемблера. Конструкција макропроцесора. Студија случаја: претпроцесор за C/C++. Конструкција интерпретативних и JIT емулатора. Формати објектних програма. Основне функције пуниоца. Конструкција пуниоца. Конструкција повезивача. Динамичко повезивање и пуњење. Пуњење са прекривањем.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат из области конструкције системских алата који студент самостално израђује.
Литература
1System Software: An Introduction to Systems Programming, L. Beck, Addison Wesley 1997.
2Linkers and Loaders, John Levine 1999.
3Compilers and Compiler Generators, an Introduction with C++, P. D. Thery , International Thomson Computer Press, 1997
4наставне скрипте
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 40
Семинари 0