Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Информациони системи 1
Акроним СИ3ИС1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Цветановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Цветановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов
Циљ предмета Разумевање значаја и карактеристика информационих система.
Увођење у традиционални развој информационих система.
Увођење у објекно-оријентисани развој информационих система.
Исход предмета Знање из традиционалног развоја информационих система.
Знање из објектно-оријентисаног развоја информационих система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ (ИС): Значај, класификација и структура ИС.
ТРАДИЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ ИС: Логичко пројектовање ИС. Физичко пројектовање ИС.
ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНИ РАЗВОЈ ИС: Општи и детаљни случајеви употребе. Комуникација окружење - ИС. Коришћење UML дијаграма за моделирање података ИС. Коришћење UML дијаграма за моделирање функционалности ИС.
Садржај практичне наставе Логичко пројектовање података ИС.
Логичко пројектовање функционалности ИС.
Објектно-оријентисано логичко пројектовање ИС.
Литература
1Information System Development, D.Avison, G.Fitzgerald, McGraw-Hill
2Database systems, T.Connoly, C.Begg, Addison-Wesley
3UML for the IT Business Analyst, H.Podeswa, Course Technology
4одабрани текстови у електронској форми
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања.
Вежбе.
Лабораторијске вежбе.
Домаћи ѕадаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0