Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Инфраструктура за електронско пословање
Акроним СИ3ИЕП
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Немања Којић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Немања Којић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са концептима електронског пословања и елементима потребне хардверско софтверске инфраструктуре.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју неопходну хардверску и софтверску инфраструктуру, пословне моделе и безбедоносне претње у системима за електтронско пословање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Централизовани и дистрибуирани системи електронског пословања. Софтвер средњег слоја. Пословни модели између организација, између клијената, између клијената и организација. Сигурносни аспекти електронског пословања. Системи за управљање платним трансакцијама у електронском пословању. Мобилни пословни системи.
Садржај практичне наставе Практична настава покрива практичне проблеме и решења из домена електронског пословања. Студенти се упознају са најновијим ИКТ технологијама за имплементацију система за електронско пословање. Од технологија, обрађују се ASP.NET MVC, C#, ORM, Java, web апликације, web сервиси, најновије платформе за развој апликација за мобилне уређаје (Андроид и др.).
Литература
1Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760, Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760
2Laudon K., Traver C., E-Commerce: Business, Technology, Society, (2nd) Pearson Education, 2004, ISBN-13: 978-0321269379, Laudon K., Traver C., E-Commerce: Business, Technology, Society, (2nd) Pearson Education, 2004, ISBN-13: 978-0321269379
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 20
Семинари 0