Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Базе података 2
Акроним СИ3БП2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирослав Бојовић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Цветановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Цветановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Базе Података 1
Циљ предмета Учење XML-а. Физички дизајн oбјектно релационих база података. Учење различитих механизама приступа и интеграције базе.
Исход предмета Овладавање XML-ом, методологијом и алатима за физички дизајн и имплементацију oбјектно релационих база података и разумевање потребе за различитим механизмима приступа и интеграције базе и овладавање њиховим коришћењем.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе XML као модел података и као механизам за остваривање интеграције. DTD и XML Schemas. XPath. XQuery. Физички дизајн. Индекси. Материјализовани погледи. Партиције. Вишедимензионални кластери. Други методи. Механизми приступа и интеграција базе. Језички оријентисани (уметнути SQL упити). Драјверски оријентисани (ODBC, JDBC), Компонентно оријентисани. СОА. Web Сервиси. SOAP. WSDL. UDDI. агенти.
Садржај практичне наставе Пројектовање и имплементација објектно релационе базе, дискусија карактеристика реализованог дизајна, реализација упита посредством XML-а и Web-a и интеграција у друге системе.
Литература
1Database Systems:The Complete Book, H. Garcia-Molina, J.D.Ulman, J. Widom, Prentice Hall, 2002.
2Bill Evjen, at all, Professional XML (Programer to Programmer) ISBN-13: 978-0471777779, 2007
3Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) by Sam Lightstone, Toby J. Teorey, and Tom Nadeau (Paperback - Apr 4, 2007)
4Bancilhorn, F., et al., Building An Object Oriented Database System, Morgan Kaufmann, 1992.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе 30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 20
Семинари 0