Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Архитектура и организација рачунара 1
Акроним СИ3АР1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Жарко Станисављевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Жарко Станисављевић
доц. др Захарије Радивојевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Архитектура рачунара
Циљ предмета Упознавање са концептима хијерархијског меморијског система, RISC архитектуром и pipeline организацијом.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру и функционисање хијерархијског меморијског система; разумеју RISC архитектуру и основне концепте pipeline организације; користе литературу ради даљег изучавања ових области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Виртуелна меморија. Типови виртуелних меморија и јединица за пресликавање. Кеш меморија. Технике пресликавања, алгоритми замене, ажурирање оперативне меморије. Меморија. Преклапање приступа. Повезивање меморијског и улазног/излазног система. RISC архитектура и pipeline организација. Фазе извршавања инструкције и степени pipeline. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Садржај практичне наставе Виртуелна меморија. Типови виртуелних меморија и јединица за пресликавање. Кеш меморија. Технике пресликавања, алгоритми замене, ажурирање оперативне меморије. Меморија. Преклапање приступа. Повезивање меморијског и улазног/излазног система. RISC архитектура и pipeline организација. Фазе извршавања инструкције и степени pipeline. Хазарди. Технике избегавања и умањивања негативних ефеката хазарда.
Литература
1Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/predavanja/, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/predavanja/
2Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/zbirka/, J. Đorđević et al., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/literatura/zbirka/
3Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/lab/index.html, J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3aor/lab/index.html
4Patterson, Hennessy - Computer Architecture: A quantitative approach
5Patterson, Hennessy - Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0