Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Веб дизајн
Акроним СИ2ВД
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Софија Пурић
доц. др Марија Пунт
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Софија Пурић
доц. др Марија Пунт
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских Веб страница. Дефинисање основних принципа графичког дизајна и примена у оквиру корисничког интерфејса Интернет апликација. Реализација Веб страница помоћу ХТМЛ, ХТМЛ 5 и ЈаваСкрипт програмског језика, уз коришћење напредних техника.
Исход предмета Оспособљавање студената за самосталну израду комплексне клијентске Веб апликације. Познавање општих принципа графичког дизајна, израде напредних корисничких интерфејса, особине успешног Веб дизајна.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Интернет: историја, основни појмови и концепти. Основе графичког дизајна. Основе реализације комерцијалних корисничких интерфејса. Дизајн Wеб странице и захтеви корисника. Примери врста Веб апликација и њихов дизајн. Основе HTML/XHTML језика уз употребу ЦСС стилова. ХТМЛ 5. Основе ЈаваСкрипт језика. Интеграција ЈС и HTML платформе. Коришћење XМЛ и XСЛ технологија.
Садржај практичне наставе Практични примери употребе наведених технологија. Реализација комплексне Веб апликације уз коришћење ЈаваСкрипт, ДОМ, ЦСС, XМЛ и XСЛ технологија
Литература
1Б. Николић, Програмирање графичких апликација, ИСБН 978-86-7912-050-2, II издање, Београд, 2008, I издање 2006.
2Web Design: The Complete Reference, Thomas Powell, McGraw-Hill, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 50
Семинари 0