Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Објектно-оријентисано програмирање 1
Акроним СИ2ОО1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ђорђе Ђурђевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ђорђе Ђурђевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Не постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курсева: СИ1П1, СИ1П2, СИ1ПП1 и СИ1ПП2.
Циљ предмета Разумевање и овладавање основним принципима објектно-оријентисаног програмирања, као што су апстракција, капсулација, наслеђивање и полиморфизам. Разумевање концепaта изузетака и шаблона. Стицање вештине објектно-оријентисаног програмирања на језику C++ . Коришћење стандардне библиотеке шаблона (STL).
Исход предмета По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да:
- интерпретирају и примењују парадигму објектно-оријентисаног програмирања;
- демонстрирају принципе објектно-оријентисаног програмирања на језику C++;
- решавају практичне проблеме на језику C++;
- користе стандардну библиотеку шаблона (STL).
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед концепата ОО програмирања на језику C++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Статички чланови. Пријатељи. Угнежђене и локалне класе. Преклапање оператора. Извођење и наслеђивање. Полиморфизам и динамичко везивање. Апстрактне класе. Вишеструко наслеђивање. Изузеци. Шаблонске функције и класе. Стандардна библиотека шаблона (STL). Улазни и излазни токови.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе, лабораторијскa показна и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
1Краус, Л., "Програмски језик C++ са решеним задацима", 8. издање, Академска мисао, Београд,2011., Kraus, L., "The C++ Programming Language with Solved Problems", 8th edition, Academic Mind, Belgrade, 2001.
2Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика C++", 3. издање, Академска мисао, Београд, 2011., Kraus, L., "Solved Problems in the C++ Programming Language", 3rd edition, Academic Mind, Belgrade, 2011.
3Милићев, Д., Лазаревић, Љ., Марушић, Ј., "Објектно оријентисано програмирање на језику C++, скрипта са практикумом", Микро књига, Beograd, 2001., Milićev, D., Lazarević, Lj., Marušić, J., "Object Priented Programming in the C++ Language, Script with Practicum", Mikro knjiga, Belgrade, 2001.
4Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно-оријентисано програмирање 1", 2012, Tartalja, I., "Slides for Lectures on the Subject Object-Oriented Programming 1", 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концeпти ОО програмирања и даје дефиниција језика, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језику C++. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0