Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Алгоритми и структуре података 2
Акроним СИ2АС2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Мишић
доц. др Ђорђе Ђурђевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ђорђе Ђурђевић
доц. др Марко Мишић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са алгоритмима и одговарајућим структурама података које се користе за претраживање и сортирање
Исход предмета Овај предмет треба студента да оспособи за практичну имплементацију алгоритама претраживања и сортирања у програмским језицима и решавање практичних проблема
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Претраживање. Oсновни метод и побољшања. Стабло бинарног претраживања, АВЛ стабла, оптимално стабло. Стабло м-арног претраживања. Б, Б*, и Б+ стабла, стабла дигиталног претраживања.
Хеширање. Хеш функције, разрешавање колизија, спољашње хеширање.
Сортирање. Сортирање поређењем - методи уметања, селекције, замене, методи линеарне сложености. Статистика поретка.
Садржај практичне наставе лабораторијске вежбе и домаћи задаци
Литература
1Алгоритми и структуре података, Мило Томашевић, Академска мисао, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе са презентацијама, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0