Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Руски језик - виши
Акроним СИ1РЈВ
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Предзнање руског језика на основном нивоу
Циљ предмета Активирање основних фраза неопходних за свакодневну комуникацију. Стицање говорних вештина за потребе комуникације у студентској средини. Развијање и корекција лексичко-граматичких знања стечених на претходним наставним нивоима.
Исход предмета Овладавање вештинама усменог изражавања
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Тематски и граматички садржаји подељени су у 7 целина, које се састоје од основног текста, лексичких коментара (међујезичка хомонимија и паронимија, антоними), синтаксичких конструкција на нивоу просте и сложене реченице.
Садржај практичне наставе Вежбања репродуктивног и продуктивног типа.
Литература
1В Россию с любовью, М.Н.Аникина, Русский язык, М. 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0