Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из пословне комуникације и презентације
Акроним СИ1ППК
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Цветановић
доц. др Захарије Радивојевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Мишић
Број ЕСПБ 2 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање са концептима пословне комуникације на нивоу организација, нивоу појединца и организације, као и на нивоу појединаца међусобно.
Исход предмета По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју пословну комуникацију неопходну за рад на пословним пројектима, као и свакодневним активностима приликом рада у оквиру тима. Студенти ће тако стећи потребна знања да изразе своје ставове, планове, способности и потребе у писаној и оралној форми.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Концепти управљања пројектом и комуникација у оквиру фаза иницијације, планирања, извршавања, контроле и затварања пројекта. Планирање и писање пословних предлога и извештаја. Концепт интелектуалне својине и поступци заштите проналска. Припрема и одржавање радне биографије (CV) и мотивационог писма. Припрема и држање оралне презентације. Тимске вредности и тимски рад. Пословна комуникација.
Садржај практичне наставе Израда CV-ја и PowerPoint презентације на задату тему.
Литература
1Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, (4th ed.) PMI, 2008, ISBN-13: 978-1933890517.
2Stim R., Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, (11th ed.) Nolo, 2010, ISBN-13: 978-1413316803.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0