Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из програмирања 2
Акроним СИ1ПП2
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Софија Пурић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Мишић
ас. мс Живојин Шуштран
ас. Софија Пурић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Основна намена Практикума је упознавање студената са комплетним процесом развоја програма и оспособљавање за самосталaн рад у конкретном развојном окружењу. Овако конципиран, предмет има за циљ да обради и практично научи студенте свему ономе што су имали прилике да чују на настави из предмета Програмирање 2.
Исход предмета Знање основних концепата рада са развојним окружењима (извршавање програма корак по корак, праћење тренутног садржаја променљивих, преусмеравање улаза и излаза), из чега следи оспособљеност за самостално решавање програмских проблема мале или средње сложености.
Практична примена наученог из предмета Програмирање 2.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нема
Садржај практичне наставе Фокус овог курса је на домаћим задацима, чије успешно решавање захтева од студената да користе знање из курса Програмирање 2 (представљање целих бројева и програмски језик C). План курса такође укључује концепте рада у интегрисаним развојним окружењима као што су контролисано извршавање програма, надгледање променљивих и други.
Литература
1Ласло Краус, Програмски језик C са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2006.
2Ласло Краус, Решени задаци из програмског језика C, Академска мисао, Београд, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе Демонстрациони часови представљају приказ рада у развојном окружењу. Домаћи задаци се периодично задају студентима, тако да имају довољно времена да се припреме за одбрану на лабораторијским вежбама. Приликом одбране домаћег задатка, испитивач проверава и знање студената из области обухваћених домаћим задатком. Испит подразумева практичну израду програма средње сложености на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0