Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из програмирања 1
Акроним СИ1ПП1
Студијски програм Софтверско инжењерство
Модул
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Мишић
ас. мс Живојин Шуштран
Број ЕСПБ 3 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Основна намена Практикума је упознавање студената са комплетним процесом развоја програма и оспособљавање за самосталaн рад у конкретном развојном окружењу. Овако конципиран, предмет има за циљ да обради и практично научи студенте практичној примени свега онога што су имали прилике да чују на настави из предмета Програмирање 1.
Исход предмета Знање основних концепата рада са развојним окружењима (извршавање програма корак по корак, праћење тренутног садржаја променљивих, преусмеравање улаза и излаза), из чега следи оспособљеност за самостално решавање програмских проблема мале или средње сложености на рачунару. Практична примена свега наученог у оквиру предмета Програмирање 1.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нема
Садржај практичне наставе Фокус овог курса су домаћи задаци, чије успешно решавање захтева од студената да у пракси користе највећи део знања стеченог у оквиру курса Програмирање 1, као и да успешно употребљавају развојно окружење за picoComputer и програмски језик Pascal.
Литература
1Милан Чабаркапа, Основи програмирања у PASCAL-у, Круг, Београд, 2001., Milan Čabarkapa, Programming basics in Pascal, Krug, Belgrade, 2001.
2Јозо Дујмовић, Програмски језици и методе програмирања - одабрана поглавља, Академска мисао, Београд, 2004., Jozo Dujmović, Programming languages and programming methods - Selected chapters, Academic mind, Belgrade, 2004.
3Kathleen Jensen, Niklaus Wirth, Pascal приручник, Микрокњига, Београд, 1987., Kathleen Jensen, Niklaus Wirth, Pascal user manual and report, Mikroknjiga, Belgrade, 1987.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 0 2
Методе извођења наставе Демонстрациони часови представљају приказ рада у развојном окружењу. Домаћи задаци се периодично задају студентима, тако да имају довољно времена да се припреме за одбрану на лабораторијским вежбама. Приликом одбране домаћег задатка, испитивач проверава и знање студената из области обухваћених домаћим задатком. Испит подразумева практичну израду програма средње сложености на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 70 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0